Publikácie

Zobrazujem 71 - 80 z 1681
Vyberte oblasť, ktorá Vás zaujíma
Stačí napísať priezvisko autora
Napíšte aspoň časť názvu, jedno slovo alebo len časť slova, ktoré je v názve.
Napíšte aspoň časť ISBN

Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania - PDF

T. VolkováPublikácia je učebným zdrojom k vzdelávaciemu programu Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania. Jej zámerom je upriamiť pozornosť pedagógov na činnosti vo voľnom čase, v ktorých sa prelínajú výchovné ciele telovýchovnej, zdravotnej a športovej tematickej oblasti s cieľmi prírodovedno-environmentálnej oblasti. Cieľom učebného zdroja je prezentovať východiskové témy – outdoorové aktivity, bezpečnosť a ochrana zdravia pri aktivitách v prírode, základné znaky zážitkovej pedagogiky. V praktickej časti prináša niekoľko príkladov konkrétnych hier a aktivít využiteľných v edukačnom procese.


Paličkovaná čipka pre začiatočníkov - PDF

M. Ďurčeková, Ľ. TatranskáVzdelávací program Tvorivá dielňa pre učiteľov výtvarnej výchovy I. – Paličkovaná čipka pre začiatočníkov je jeden z programov, ktorý ponúka možnosť aplikácie prierezovej témy regionálna kultúra a tradičná ľudová kultúra do vyučovacieho procesu v rámci ISCED 1, ISCED 2 aj ISCED 3. Učebný zdroj vytvorený k tomuto programu má ambíciu ukázať, že základy paličkovania zvládnu aj deti. Je určený tým pedagógom, ktorí sa rozhodli vo svojej výchovno-vzdelávacej práci, prípadne v mimoškolskej činnosti a v krúžkoch viesť deti/žiakov k tejto záľube.


Použitie programu SCiDAViS a školských testov v stredoškolskej matematike - PDF

M. Pjatková, S. PavlíkováUčebný zdroj k vzdelávaciemu programu je určený účastníkom aktualizačného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe IKT na hodinách matematiky. Špecifické ciele vzdelávacieho programu sú formulované v súlade s  obsahom programu a definované na každý modul samostatne. V tomto učebnom zdroji sú predstavené dva programy z kategórie opensource, ktorých možnosti sú o veľa väčšie ako len ich použitie v stredoškolskej matematike. Programy z kategórii opensource môžeme voľne meniť, keďže je prístupný ich zdrojový kód a vytváraťsi tak vlastné konfigurácie.


Práca s písomnými prameňmi v základnej a strednej škole - PDF

M. Onušková, D. BačováUčebný zdroj k akreditovanému programu je určený prioritne pre účastníkov vzdelávacieho programu, ktorí si chcú aktualizovať profesijné kompetencie v rôznych aprobáciách o zručnosť implementácie čitateľskej gramotnosti pri práci s písomnými prameňmi do edukačného procesu. Obsah učebného zdroja tvoria nielen teoretické poznatky, ale aj množstvo praktických námetov, ktoré môžu učitelia využiť vo svojej pedagogickej práci.


Praktická estetika - tínedžerské subkultúry - PDF

M. Režná a kol.Cieľom učebného zdroja k akreditovanému vzdelávaciemu programu je sprostredkovať pedagógom verifikovateľný materiál približujúci tínedžerské subkultúry. Jednotlivé kapitoly učebných zdrojov sú praktickým materiálom, ktorý môže pomôcť učiteľom v ich konkrétnej práci. Je potrebné, aby subkultúry pedagógovia chápali ako prejav životnej filozofie a sebavýrazu, typického pre konkrétne skupiny „-násťročných“. S cieľom pomôcť v orientácii v tínedžerských subkultúrach je do učebných zdrojov zaradená kapitola Estetické prejavy tínedžerských subkultúr s podtitulom Identita a sebavýraz a kapitola Abecedár hip-hopu.


Prevencia porúch reči u detí v MŠ - PDF

Ľ. HolláUčebný zdroj bol vytvorený k vzdelávaciemu programu Rozvoj komunikačných zručností ako súčasť pedagogickej diagnostiky a ich následná prevencia u detí predškolského veku, ktorého cieľom je oboznámiť pedagogických zamestnancov predprimárneho vzdelávania ako efektívnejšie pracovať s dieťaťom v materskej škole v oblasti pedagogickej diagnostiky –posúdenia úrovne rozvoja reči, jej výslovnosti a využívať nové stratégie rozvoja jemnej motoriky artikulačných orgánov. Prínosom je podrobne rozpracovaná metodika Zajko Japi, prostredníctvom ktorej môžu pedagógovia vo veľkej miere prispieť k správnemu vývinu reči u detí predškolského veku.


Príprava vzdelávania v teréne - PDF

J. MichalováUčebný zdroj pre účastníkov akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania Príprava a realizácia vzdelávania v teréne z geografie (vlastivedy) má prevažne teoretický charakter, aby účastník získal všeobecné poznatky o formách, ale aj stratégiách a metódach práce na rozvoj tvorivosti žiakov, aby mal možnosť zamyslieť sa nad rozdielom medzi pojmami formy a metódy práce, nad metódami, ktoré sú vhodné na využite v pedagogickej praxi, napr. pri práci v teréne, na exkurzii. Na motiváciu učiteľov slúžia aj príklady aktivít, ktoré sú vhodné na prácu v teréne.


Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou - PDF

D. Koštrnová, M. Rychnavská, Ľ. Verbovanec, K. VranaiováUčebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov.
Hlavným cieľom učebného zdroja je sprostredkovať účastníkom vzdelávania najnovšie poznatky z jednotlivých tematických okruhov pre prvú atestáciu učiteľov a súčasne aj konkrétne skúsenosti, pričom sa kladie dôraz na pedagogicko-didaktické a odborné vedomosti s ich dôsledným prepojením s činnosťou pedagogického zamestnanca.


Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca - PDF

M. NovákUčebný zdroj je určený pre účastníkov vzdelávania k akreditovanému programu, ale má ambíciu prispieť k rôznym procesom, ktoré spadajú do edukačnej problematiky aj v tom širšom ponímaní. Spôsob usporiadania textu a jeho dikcia boli zvolené tak, aby umožnili účastníkom vzdelávania používať učebný zdroj ako doplnok ku kontaktnému vzdelávaniu, prípadne k samostatnému hlbšiemu štúdiu.


Prvky dramatoterapie v edukácii žiakov so špeciálnymi potrebami - PDF

T. Ustohalová, Ľ. BekéniováUčebný zdroj pre účastníkov vzdelávacieho programu Dramatoterapia v edukácii žiakov so špeciálnymi potrebami prináša všeobecné poznatky z oblasti cieľov edukácie žiakov so špeciálnymi potrebami, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu. Okrem legislatívnych a teoretických východísk problematiky dramatoterapie obsahuje aj prakticky zameranú kapitolu na aktivity, cvičenia, hry, prístupy a podnety z oblasti tvorivej dramatiky s prvkami dramatoterapie pre prácu pedagóga. Nie sú to hotové návody, ale stimuly a inšpirácie pre pedagógov.