Prví žiadatelia o vykonanie atestácie v MPC boli úspešní

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) sa potvrdením o oprávnení organizovať atestácie, ktoré mu vydalo MŠVVaŠ SR dňa 21. 11. 2019, stalo atestačnou organizáciu a začalo s realizáciou atestačného procesu podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prvé žiadosti o vykonanie atestácie prijalo MPC v decembri 2019. Za obdobie od decembra 2019 do júna 2020 MPC prijalo 38 žiadostí o vykonanie atestácie, z ktorých bolo pre nesplnenie podmienok zamietnutých 13 žiadostí, v stave posudzovania atestačného portfólia alebo posudzovania doplnenia atestačného portfólia je 15 žiadostí a na obhajobu atestačného portfólia a atestačnú skúšku bolo na základe výsledku posudku atestačného portfólia pozvaných 10 žiadateľov, z ktorých 9 boli pedagogickí zamestnanci a 1 odborný zamestnanec.

Obhajoba atestačného portfólia a atestačná skúška sa konali pred 3-člennou atestačnou komisiou v jeden deň v termínoch 8. 7. 2020, 10. 7. 2020 a 15. 7. 2020. Predsedu atestačnej komisie, zamestnanca vysokej školy, vymenovalo MŠVVaŠ SR a členov atestačnej komisie, zamestnancov MPC a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vymenovala generálna riaditeľka MPC.

Všetci pozvaní žiadatelia obhájili atestačné portfólio a úspešne vykonali atestačnú skúšku.

Z vyjadrenia prvej atestantky vyberáme:

Veľmi dôležité je zostavenie portfólia, môj názor je taký, že ak sa podarí kvalitne ho naplniť, žiadateľ sa nemusí báť, že ho neobháji na samotnom procese obhajoby...
Moje pocity z atestácie boli zmiešané, v úvode stres z neznámeho (historicky prvá atestácia po novom), neskôr úľava, že ide skutočne o preverenie mojich kompetencií. Zažila som teda oba spôsoby atestačného procesu a mne bol bližší tento nový spôsob, pretože podľa môjho názoru skutočne napĺňa zmysel a účel atestácie a to rokmi cieľavedome a zámerne zvyšovať svoje kompetencie v práci.“