Prvé kroky k zjednodušeniu administrácie v rámci implementácie národných projektov

Prvé kroky k zjednodušeniu administrácie v rámci implementácie národných projektov

Metodicko-pedagogické centrum (ďalej len „MPC“) dňa 8. 12. 2020 rokovalo so sekciou štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR o zjednodušení administrácie pre školy v rámci implementácie národných projektov:

  • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
  • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Pracovné rokovanie sa uskutočnilo na základe podnetov zo škôl, asociácií a mimovládnych organizácií. Za MPC sa pracovného rokovania zúčastnili generálna riaditeľka Mária Rychnavská a Dana Cintulová, za sekciu štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR riaditeľ odboru implementácie projektov Rastislav Motýľ a Eva Feková. Rokovania sa zúčastnili online aj projektový manažér PoP, vedúci projektových kancelárií PoP II a riaditeľka oddelenia pre Operačný program Vzdelávanie Veronika Paľková.

Výstupom z rokovania je návrh na úpravu „Manuálu k dokladom potrebným na refundáciu ceny práce“, ktorý bude zaslaný školám prostredníctvom administrátorov projektov a zverejnený aj na webovej stránke uvedených projektov v časti Administrácia.

Jednou z tém rokovania bola i problematika zberu dát o deťoch a žiakoch školy, ktorým je poskytnutá intervencia zo strany pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a členov inkluzívneho tímu a možnosti využitia rezortných dát na tento účel.

Zúčastnené strany vyjadrili presvedčenie, že zjednodušenie administrácie za dodržania pravidiel pozitívne ovplyvní realizáciu národných projektov.

 

Bratislava 8. 12. 2020