Profesijné štandardy – Atestácie – Portfólio

Detašované pracovisko MPC v Trenčíne ukončilo dňa 22. 9. 2020 formou webinára vzdelávanie venované problematike uplatňovania zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších legislatívnych predpisov v súvislosti s využívaním profesijných štandardov. Cieľovou skupinou boli pedagogickí zamestnanci v kategórii učiteľ, v podkategórii učiteľ materskej školy. Webinára sa zúčastnili učitelia nielen z trenčianskeho regiónu, ale aj z ďalších oblastí Slovenska. Účastníci v rámci vzdelávania spracovali dištančné úlohy súvisiace s portfóliom tvoreným vo väzbe na profesijný štandard, diskutovali na tému tvorby vlastného portfólia a atestačného procesu. V spätnej väzbe účastníci ocenili poskytnuté študijné materiály, spôsob vedenia webinára lektorkami Dagmar Koštrnovou a Andreou Makišovou a tiež možnosť vzdelávať sa dištančne.