Profesijné kompetencie učiteľa materskej školy v oblasti DIEŤA

Za výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku je v materskej škole zodpovedný učiteľ materskej školy. Jeho profesionalita nespočíva iba v pozitívnom vzťahu k deťom. Dôležitou spôsobilosťou učiteľa materskej školy je poznanie individuálnych charakteristík každého dieťaťa.
Publikácia, ktorá sa čitateľovi dostáva do rúk je zameraná na opis troch profesijných kompetencií vyplývajúcich z profesijného štandardu učiteľa materskej školy v oblasti Dieťa. Tieto kompetencie sú smerované k identifikovaniu individuálnych špecifík dieťaťa
predškolského veku. Z toho dôvodu je využiteľná aj ako učebný zdroj pre účastníkov vzdelávacích programov obsahovo zameraných na pedagogické diagnostikovanie dieťaťa. Cieľom publikácie je analyzovať dôležité teoretické informácie, ktoré tvoria poznatkovú
platformu príslušných profesijných kompetencií. Čitateľ by mal po preštudovaní textu získať prehľad o základných informáciách, ktoré potrebuje k dosiahnutiu požadovaných kompetencií. Materiál má tiež ambíciu pomôcť učiteľovi materskej školy nielen pri dosahovaní uvedených troch profesijných kompetencií, ale aj pri preukazovaní ich dosiahnutia, napríklad pri tvorbe profesijného portfólia, ktoré môže následne tvoriť základ jeho atestačného portfólia. Preukazovanie dosiahnutia profesijných kompetencií je smerované k učiteľom s úplným stredným odborným vzdelaním, na kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec.

Autori: 
Eva Bruteničová, Silvia Mináriková, Jana Paleschová, Emília Petrovská, Eva Pupíková, Renáta Varhoľáková
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1455-9
Rok vydania: 
2021
Rozsah: 
98s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: 
Oblasť vzdelávania: 
Tvorba portfólia
Oblasť vzdelávania 2: 
PPV - predprimárne vzdelávanie (MŠ)