Problematika šikanovania v školskom prostredí

Pedagogickí zamestnanci využili začiatok školského roka na vzdelávanie. V dňoch 31. 8. a 3. 9. 2020 detašované pracovisko MPC v Trenčíne realizovalo v ZŠ s MŠ v Slatine nad Bebravou odborný seminár pod názvom Problematika šikanovania v školskom prostredí. Seminára sa zúčastnilo šestnásť pedagogických zamestnancov a vedenie školy. Pod odborným vedením lektoriek vzdelávania Dagmar Koštrnovej a Andrey Makišovej si účastníci vzdelávania na základe poznatkov o šikanovaní ako sociálno-patologickom jave, jeho príčinách, príznakoch a vývoji prostredníctvom zážitkového učenia osvojovali aktivity, techniky a metódy na odhaľovanie a elimináciu šikanovania v školskom prostredí. V pozitívnej spätnej väzbe účastníci ocenili nielen získanie základnej orientácie v danej oblasti a nové skúsenosti a poznatky o možných postupoch pedagogických zamestnancov, ale i poskytnutie podporných materiálov a možnosť konzultovania otázok súvisiacich s danou problematikou.