Práca učiteľa s chybou – pozitívne hodnotenie žiakov

V dňoch 20. 08. 2020 a 27. 08. 2020 sa v Základnej škole s materskou školou, Hurbanova 27 v Martine realizoval odborný seminár na tému Práca učiteľa s chybou – pozitívne hodnotenie žiakov ako súčasť letného vzdelávania školských kolektívov. Okrem učiteľov sa ho zúčastnili aj vychovávatelia a pedagogickí asistenti (36 účastníkov). V prvej časti lektorka PaedDr. Jana Tomášková, PhD., učiteľka profesijného rozvoja DP MPC v Žiline, prezentovala príklady chýb, ktoré sa môžu objaviť v troch oblastiach pedagogickej praxe ako chyby metodologického charakteru, chyby súvisiace so špecifickými vlastnosťami učiteľovej osobnosti a chyby vyplývajúce z percepčne postojovej orientácie učiteľa. V druhej časti účastníci stretnutia riešili prípadové štúdie, problémové situácie, príklady z praxe, ktoré súviseli s chybami žiakov. Zamerali sa nielen na diagnostikovanie chýb žiakov, ale hlavne na spôsoby ich korekcie, ktoré by mali byť motivačné a akceptovať individualitu poznávania žiakov v procese učenia sa, aj keď urobia chybu. Diskusie účastníkov boli konštruktívne a viedli k záveru, že problematike chýb vo vyučovacom procese je potrebné venovať pozornosť, lebo aj chybami sa človek učí.