Pôvod má budúcnosť

Primárne karty

                                                                           

 

Názov projektu:

Herkunft hat Zukunft / Pôvod má budúcnosť

Akronym projektu:  HerZu

Číslo zmluvy o grante No: 2019-1-DE02-KA204-006066

                                    

Program: Erasmus+
National Agency DE02 - Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
Kľúčová akcia: KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
Typ akcie:  KA204 – strategické partnerstvo vo vzdelávaní dospelých
Začiatok projektu:          15/10/2019
Ukončenie projektu:       14/10/2021
Trvanie projektu v mesiacoch: 24
Termín odovzdania záverečnej správy:  13/12/2021

Hlavný cieľ projektu:  Výmena osvedčených postupov

Koordinujúca inštitúcia projektu:
D     KoKoLeLe e.V.
Parteri projektu:
BE     SAMBUCUSFORUM VZW.
F        JOENSUUN SUOMI-SAKSA YHDISTYS RY.
I         MUINTEARAS TEORANTA
SK     METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Anotácia k projektu:
Cieľom projektu je vybrať osvedčené postupy pri  sprostredkovaní predmetov hmotného a nehmotného spoločného európskeho dedičstva. ktoré existujú v partnerských krajinách.. A spoločne  navrhnúť metodické materiály využitia kultúrneho dedičstva v kontexte formálneho aj neformálneho vzdelávania, Všetky príklady pre školské vzdelávanie by mali byť spracované tak, aby zahŕňali „iné miesta vzdelávania“ a aby sa obsahovo zaoberali históriou a využitia „pôvodného“ pre súčasnosť a budúcnosť.