Podpísanie memoranda medzi MPC a SPŠE je potvrdením pokračovania úspešnej spolupráce

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) pokračuje v spolupráci so strednou priemyselnou školou elektrotechnickou (SPŠE).


Generálny riaditeľ Metodicko-pedagogického centra prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. a riaditeľka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici 16 v Bratislave Ing. Iveta Šafránková dňa 27. 5. 2021 podpísali Memorandum o spolupráci.


Cieľom Memoranda je vzájomne spolupracovať v oblasti informačno-komunikačných technológií pri vytváraní audiovizuálnych záznamov a vytvoriť podmienky na absolvovanie stáži pre žiakov. Žiaci SPŠE pod odborným vedením garanta školy budú zabezpečovať informačno-technickú pomoc pre MPC najmä pri spracovaní, editovaní obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov, materiálov a dokumentov určených na publicitu MPC. Takisto budú poskytovať pomoc pri realizovaní ďalších činností v oblasti informačno-komunikačných technológií podľa požiadaviek MPC.


Memorandum je potvrdením pokračovania dlhoročnej úspešnej spolupráce
medzi obidvoma inštitúciami.