Od predčitateľskej gramotnosti k čitateľskej gramotnosti

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo 18. augusta 2020 v rámci letných aktivít odborný seminár v Materskej škole, Hurbanova 247/5 v Bytči, ktorý bol zameraný na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti uplatňovaním metód predčitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy. Odborného seminára sa zúčastnilo 15 učiteliek materskej školy.

Lektorka odborného seminára Mgr. Emília Petrovská oboznámila účastníčky s možnosťami rozvoja predčitateľskej gramotnosti detí v materskej škole v súlade s požiadavkami úrovne čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základnej školy. Účastníčky sa oboznámili a prakticky si vyskúšali rôzne metódy, konkrétne metódu lona, ranného odkazu, slovnej banky, spoločného čítania, pojmového mapovania, maľovaného čítania a tvorbou kníh s prediktabilným textom.

Riaditeľka školy Mgr. Kamasová vyzdvihla prínos tejto formy vzdelávania: „Učiteľky dostali priestor na aktualizovanie profesijných kompetencií v oblasti predčitateľskej gramotnosti. Oceňujem najmä konkrétne ukážky realizácie jednotlivých metód predčitateľskej gramotnosti a ich praktické odskúšanie.“