Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (NP POP II)

Informácia o projekte:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie schválilo národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Realizátorom národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum.

Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu.

Spolu do 900 materských, základných a stredných škôl budú môcť nastúpiť pedagogickí asistenti, školskí špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia a sociálni pedagógovia (2 500 pedagogických a odborných zamestnancov) už od začiatku nového školského roka 2020/2021.

Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (PoP II.).

Výzva je určená materským, základným a stredným školám na celom území Slovenskej republiky. Prihlasovanie začína 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Školy sa do projektu prihlasujú prostredníctvom:
 

  1. prihlasovacieho formulára

  2. motivačného listu

  3. štatistickým výkazom podľa typu školy (Výkaz Škol 1-01 o materskej škole / Výkaz Škol 3-01 o základnej škole/Výkaz Škol 4-01 o základnej škole pre žiakov so ŠVVP /Výkaz Škol 2-01 o strednej škole).

Kontakty pre informácie:

RNDr. Peter Dolíhal
tel.: 0917 983 813
e-mail:peter.dolihal@mpc-edu.sk
Mgr. Martina Humeňanská
tel.: 0917 505 146
e-mail: martina.humenanska@mpc-edu.sk
Mgr. Alena Vrábľová
tel.: +421 918246493
e-mail: alena.vrablova@mpc-edu.sk