Inštrukcie k náplniam práce a poskytnutie informácie k refundácie miezd PZ a OZ

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

 

v súvislosti s implementáciou národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ Vám poskytujeme vzory náplní práce pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre detí (žiakov) so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu.

 

Vo vzore dokladov je červený text len pre Vaše vysvetlenie, pri tvorbe zmluvy je ho potrebné vymazať.

 

Čestné prehlasenie OZ Čestné prehlasenie PZ Súhlas dotknutej osoby CV Europass
Prehlásenie o účte Náplň práce AU pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením
Pracovná náplň PA v MŠ Pracovná náplň PA v ZŠ a SŠ Pracovná náplň škol.  špeciálny pedagóg MŠ Pracovná náplň škol.  špeciálny pedagóg ZŠ a SŠ
Pracovná náplň škol. psychológ MŠ Pracovná náplň škol. psychológ ZŠ a SŠ Pracovná náplň sociálny pedagóg v MŠ Pracovná náplň sociálny pedagóg v ZŠ a SŠ

 

Zoznamy, prehlásenia NOVÉ

Všetky dokumenty ako ZIP archív

Čestné vyhlásenie o veľkosti MŠ 2020-2021 Čestné vyhlásenie školy - počet žiakov ZŠ, SŠ 2020-2021 Zoznam všetkých PA/AUsZZ a školský psychológ/školský špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg  v ZŠ, MŠ, ZŠ s MŠ, SŠ Kľúčovanie počtu miest
Zoznam zamestnancov  MŠ Zoznam zamestnancov ZŠ resp. ZŠ s MŠ Zoznam zamestnancov SŠ  
Zoznam AU MŠ Zoznam AU ZŠ resp ZŠ s MŠ.docx Zoznam AU SŠ  

 

Takisto Vám zasielame procesný postup k refundácii, prosíme o odovzdanie Vašim mzdovým účtovníčkam.  

Procesný postup k refundácii ceny práce PZ / OZ

 

V prípade, že máte ukončené výberové konania, zašlite  na overenie doklady vybraných uchádzačov (najvyššie ukončené vzdelanie a životopis vo forme europasu).

 

Pracovné zmluvy pre PZ a OZ je možné uzatvoriť až po našom oznámení –  po podpise zmluvy o  spolupráci so školou, každej škole oznámime termín účinnosti mailom. V nasledujúci deň bude možné najskôr uzatvoriť pracovné zmluvy s PZ a OZ.

 

 

Ďalej v prílohe zasielame podklady k refundácii miezd PZ a OZ. Každá príloha je určená pre konkrétnu pozíciu, preto pozorne vyberajte vhodný typ pre Vaše potreby.

 

Pedagogickí asistenti, asistenti učiteľa a členovia inkluzívneho tímu.

 

1.       Dochádzka – je jednotná pre všetky pozície. Vo vzore dochádzky je určené ako sa vypisuje, upraviť vždy podľa potrieb v danom mesiaci (dovolenky, PN a pod.) V prípade dovolenky, návštevy lekára, PN a iných prekážok v práci, je potrebné zasielať overenú kópiu relevantných dokladov (podpis a pečiatka školy) v súlade s procesným postupom. Predkladá sa každý mesiac.

2.       Rozvrh hodín pre pedagogického asistenta v ZŠ (SŠ), asistenta učiteľa ZŠ (SŠ) – zahrnúť do rozvrhu aj činnosti po vyučovaní – záujmové útvary, školský klub a iné. Predkladá sa pri nástupe do PP

3.       Pracovný výkaz (PV)  a Kumulatívny výkaz (KMV) – vypisuje len ten zamestnanec, ktorý má okrem hlavného pracovného pomeru v SŠ, ZŠ resp. MŠ v rámci projektu PoP aj iný pracovný pomer alebo dohodu.  Podrobný popis činnosti v PV vychádza z náplne práce. Predkladá sa každý mesiac spolu s dochádzkou.

4.       Štvrťročná správa o činnosti s výstupmi  – za príslušný štvrťrok, vrátane výstupov (správa a prezenčná listina z návštev rodine, fotodokumentácia...).

5.       Návštevy v rodinách – v prípade návštevy v rodine je potrebné vypísať správu o návšteve v rodine a dať podpísať prezenčnú listinu, ktorá je súčasťou prílohy. Ak sa naplánujú návštevy v rodine na celý pracovný deň, je nutné navštíviť 4-5 rodín.

 

Všetky súmárne prehľady ako ZIP archív 

 

Sumárny prehľad AU MŠ Sumárny prehľad AU ZŠ Sumárny prehľad AU SŠ
Sumárny prehľad PA MŠ Sumárny prehľad PA ZŠ Sumárny prehľad PA SŠ
Sumárny prehľad OZ ŠP MŠ Sumárny prehľad OZ ŠP ZŠ Sumárny prehľad OZ ŠP SŠ
Sumárny prehľad OZ ŠŠP SP v MŠ Sumárny prehľad OZ ŠŠP SP v ZŠ Sumárny prehľad OZ ŠŠP SP v SŠ

 

Vzory mesačných výkazov budú zverejňované na stránke https://mpc-edu.sk/np-pop-administracia

 

 

Pre ekonomické oddelenie:

 

1.       Sumárne prehľady – určené jednotlivo pre pozície podľa rozpočtových položiek NP PoP. Rozpočtové položky nevymazávať. Zamestnancov vpisovať podľa abecedy podľa priezviska. Tieto prehľady slúžia ako žiadosť školy o finančnú náhradu osobných nákladov zamestnancov.

2.       Výplatné pásky – musia byť overené (pečiatka podpis)

3.       Bankový výpis – overená kópia výpisu (pečiatka a podpis) s vyznačením miezd jednotlivých zamestnancov v projekte PoP a odvodov do poisťovní a dane z príjmu.

 

Podklady k refundácii je potrebné zaslať do 5 dní po termíne výplaty na kanceláriu NP PoP v Prešove.