Aktuality

Zjednodušený formulár pracovného výkazu – aktualizácia od 1. 4.2022

Dovoľujeme si vám oznámiť, že Sekcia štrukturálnych fondov dňa  28.3.2022 usmernením aktualizovala formulár pracovného výkazu pre všetkých prijímateľov NFP (https://www.minedu.sk/28032022-usmernenie-k-predkladaniu-prilohy-c-3-prirucky-pre-prijimatela-pracovny-vykaz/), preto Metodicko-pedagogické centrum s účinnosťou od 01.04.2022 nahrádza prílohu č. 2 Manuálu  na predkladanie dokladov na refundáciu ceny práce novou prílohou č. 2- zjednodušený formulár pracovného výkazu pre NP POP  (t.j výkazy za mesiac apríl 2022 je potrebné predkladať na novom formulári).

priloha_c_2_zjednoduseny_formular_pracovneho_vykazu_pre_np_pop.zip

 

Aktuálny stav národného projektu

Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnom stave národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. V súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania a so Sekciou štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR k predĺženiu národného projektu o jeden školský rok. Od apríla 2022 začne Metodicko-pedagogické centrum postupne oslovovať všetky zapojené školy k uzatvoreniu dodatkov k Zmluvám o vzájomnej spolupráci medzi MPC a školou resp. zriaďovateľom. O ďalších krokoch Vás budeme priebežne informovať.

„Metodicko-pedagogické centrum si dovoľuje upozorniť, že nastavenie pracovno-právnych vzťahov je v kompetencii a zodpovednosti riaditeľa školy resp. zriaďovateľa a musia vychádzať z aktuálne platnej legislatívy SR“

 

Dôležitý oznam:

Odporúčanie k činnosti Pedagogického asistenta, Asistenta učiteľa a Inkluzívneho tímu počas letných prázdnin pre školy zapojené do NP PoP alebo NP POP II (júl – august 2021)

Počas letných prázdnin odporúčame zapojeným školám v súlade s platnou legislatívou nariadiť čerpanie alikvotnej časti dovolenky zodpovedajúcej kalendárnemu roku zamestnancom, ktorých mzda je refundovaná prostredníctvom národných projektov, nakoľko dovolenka patrí medzi oprávnené výdavky a je ju možné refundovať iba počas trvania zamestnaneckého pomeru v období realizácie národného projektu.

V prípade výkonu činností pedagogických a odborných zamestnancov (pedagogický asistent, asistent učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a členovia inkluzívneho tímu: školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) v rámci národných projektov je potrebné, aj počas letných prázdnin, aby činnosti vykonávané zamestnancami, ktorých mzda je refundovaná prostredníctvom národných projektov, bola v súlade s činnosťami uvedenými v dokumente „Zjednodušené vykazovanie výdavkov“ https://www.minedu.sk/data/att/15890.pdf.

Tento dokument uvádza aj príklady oprávnených činností vykonávaných počas prázdnin.

V prípade nejasností kontaktujte projektové kancelárie.

 

 

V prípade dovoleniek sú výdavky oprávnené iba ak dovolenka vznikla na základe odpracovaného času na projekte NP POP alebo NP POP II, nie na základe už odpracovaného času mimo realizácie projektu NP POP alebo NP POP II

Dovolenku, ktorá vznikla počas realizácie dopytovo-orientovaného projektu nie je možné refundovať v rámci národných projektov

(Informácia je v súlade s programovými a projektovými dokumentami: PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ Programové obdobie 2014-2020 verzia číslo: 7.0 a Procesný postup k refundácii ceny práce PZ a OZ v rámci implementácie národných projektov Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov a Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II)

 

Obsadenosť pracovných pozícií k 30. 06. 2021 NP PoP

 

 

Celkom

počet

počet

počet

Pedagogický asistent

84

288

79

451

Asistent učiteľa

2

75,6

6

83,6

Školský psychológ

9

39,2

31

79,2

Školský špeciálny pedagóg

24,5

91,5

18

134

Sociálny pedagóg

20

72,5

16

108,5

Spolu

139,5

566,8

150

856,3

 

Počas mesiaca jún 2021 sa situácia v školách výrazne nezmenila, školy zapojené do národného projektu PoP si postupne obsadzujú pracovné pozície na základe kľúča na pridelenie počtu úväzkov PA, AU či členov IT. Školy tak od začiatku projektu dokázali obsadiť 856,3 pracovných úväzkov. Celkový počet podporených MŠ je tak 78, celkový počet podporených ZŠ je 205 a celkový počet podporených SŠ 77. Naďalej platí, že školy, ktoré sú zapojené do dopytovo orientovaných projektov postupne po ich skončení pristupujú do NP PoP.

 

 

 

 

Obsadenosť pracovných pozícií k 31. 05. 2021 NP PoP

 

 

Celkom

počet

počet

počet

Pedagogický asistent

83

290

79

452

Asistent učiteľa

2

79,6

6

87,6

Školský psychológ

10

39,2

31

80,2

Školský špeciálny pedagóg

25,5

92,5

18

136

Sociálny pedagóg

22

72

16

110

Spolu

142,5

573,3

150

865,8

 

Počas mesiaca máj 2021 sa situácia v školách výrazne nezmenila, školy zapojené do národného projektu PoP si postupne obsadzujú pracovné pozície na základe kľúča na pridelenie počtu úväzkov PA, AU či členov IT. Školy tak od začiatku projektu dokázali obsadiť 865,8 pracovných úväzkov. Celkový počet podporených MŠ je tak 78, celkový počet podporených ZŠ je 205 a celkový počet podporených SŠ 77. Naďalej platí, že školy, ktoré sú zapojené do dopytovo orientovaných projektov postupne po ich skončení pristupujú do NP PoP.

 

 

 

Obsadenosť pracovných pozícií k 30. 04. 2021

 

 

Celkom

počet

počet

počet

Pedagogický asistent

83

288

79,50

450,50

Asistent učiteľa

2

77,60

6

85,60

Školský psychológ

10

38,50

31

79,50

Školský špeciálny pedagóg

25,50

91,50

18

135

Sociálny pedagóg

22

72

16

110

Spolu

142,50

567,60

150,50

860,60

 

Počas mesiaca apríl 2021 sa situácia v školách výrazne nezmenila, školy zapojené do   národného projektu PoP si postupne obsadzujú pracovné pozície na základe kľúča na pridelenie počtu úväzkov PA, AU či členov IT. Školy tak od začiatku projektu dokázali obsadiť 860,6 pracovných úväzkov. Celkový počet podporených MŠ je tak 78, celkový počet podporených ZŠ je 205 a celkový počet podporených SŠ 77. Naďalej platí, že školy, ktoré sú zapojené do dopytovo orientovaných projektov postupne po ich skončení pristupujú do NP PoP.

 

 

 

 

Manuál na predkladanie dokladov na refundáciu ceny práce - platný od 01.03.2021

Procesný postup k refundácii ceny práce PZ a OZ - platný od 01.03.2021

Zmeny v predkladaní projektovej dokumentácie na refundáciu ceny práce platné od 01.03.2021 Dobrý deň, dovoľte, aby sme Vám dali do pozornosti dve videá. V prvom videu sa Vám prihovára generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra, RNDr. Mária Rychnavská, PhD., v druhom opisuje zmeny v predkladaní projektovej dokumentácie na refundáciu ceny práce platné od 01.03.2021. Sprievodný list.pdf Prezentácia - znižovanie administratívnej záťaže

Úvod do prezentácie

 

Predstavenie prezentácie

 

 

 

Obsadenosť pracovných pozícií k 31. 01. 2021

 

 

Celkom

počet

počet

počet

Pedagogický asistent

84

286

78,50

448,50

Asistent učiteľa

2

71,60

6

79,60

Školský psychológ

8,50

37,50

32

78

Školský špeciálny pedagóg

26,50

91,30

18

135,8

Sociálny pedagóg

21

68,50

16

105,50

Spolu

142

554,90

150,50

847,40

 

 

 

Celkový nárast počtu zapojených škôl k 31.01.2021 evidujeme najmä z dôvodu ukončenia ich pôsobenia v dopytovo orientovaných projektoch. Školám sa následne podarilo plynule prejsť do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. K 31.01.2021 reálne pracujú školské tímy v 75 MŠ, 195 ZŠ a 71 SŠ.

 

Obsadenosť pracovných pozícií v januári 2021 predstavuje zvýšenie takmer o 50 pracovných úväzkov zapojených v Národnom projekte „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ oproti stavu v decembri 2020.

 

Obsadenosť pracovných pozícií k 20. 11.2020

 

 

Celkom

počet

počet

počet

Pedagogický asistent

83

282

77

442

Asistent učiteľa

2

41

6

49

Školský psychológ

9,50

34

32

75,5

Školský špeciálny pedagóg

26,50

83,30

18

127,8

Sociálny pedagóg

21

66,50

16

103,50

Spolu

142

506,80

149

797,80

 

20.11.2020 evidujeme celkový nárast v počte zapojených škôl, najmä spomedzi základných škôl. Dôvodom tohto nárastu je ukončenie ich pôsobenia v dopytovo orientovaných projektoch, čo školám umožnilo plynule prejsť do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.

 

 

 

 

NP POP - Obsadenosť pracovných pozícií k 31. 10.2020

 

 

Celkom

počet

počet

počet

Pedagogický asistent

83

280

76

439

Asistent učiteľa

2

43

6

51

Školský psychológ

9,50

33,50

31

74

Školský špeciálny pedagóg

25,50

81,80

18

125,30

Sociálny pedagóg

21

66,50

16

103,50

Spolu

141

504,80

147

792,80

 

Noví zamestnanci, prijatí do škôl v mesiaci október 2020, predstavujú nárast o 72,80 pracovných úväzkov  oproti stavu k 30.9.2020.
K 31.10.2020 reálne pracujú školské tímy na 76 MŠ, 181 ZŠ a 72 SŠ.