Nový školský rok

Bratislava 30. august 2018

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

obdobie letných prázdnin našich detí a žiakov sa skončilo a my spoločne stojíme na prahu nového školského roka 2018/2019, v ktorom by sme mali začať postupne napĺňať ambície Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Uplynulé dovolenkové obdobie sme v MPC využili aj na to, aby sme zhodnotili našu ponuku vzdelávacích programov, ako aj ponúkané služby v uplynulom školskom roku a nastavili ďalšie procesy ich skvalitnenia.

Najvýraznejšou inováciou v činnosti MPC v ostatnom období bolo spustenie centrálneho informačného systému MPC (CIS MPC). S potešením môžeme konštatovať, že CIS MPC má takmer 30 000 stálych návštevníkov. Dôkazom toho, že CIS MPC nie je len nástrojom na prihlasovanie, ale aj interaktívnou platformou na podporu profesijného rastu, je skutočnosť, že CIS MPC opakovane navštívilo viac ako 200-krát 16 526 používateľov.

Naša ponuka na tento školský rok reflektuje na aktuálne požiadavky MŠVVaŠ SR, ŠŠI a Váš záujem získaný prostredníctvom CIS MPC a spätnej väzby zo vzdelávania. Tak ako sme avizovali, pri zostavovaní ponuky vzdelávania a tvorbe nových programov sa sústreďujeme viac na kvalitu ako jej kvantitu. V tejto súvislosti pre Vás pripravujeme nové vzdelávacie materiály s komentovanými ukážkami výstupov absolventov vzdelávania.

MPC má ambíciu a aj odborný potenciál na zúročenie skúseností z implementácie národných projektov (https://mpc-edu.sk/projekty/narodne-projekty) a realizácie projektov medzinárodnej spolupráce (https://mpc-edu.sk/projekty/medzinarodne-projekty) na prípravu nových projektov na ďalšie programové obdobie.
 
V tomto školskom roku pre Vás pripravujeme nové čísla odborno-metodického časopisu Pedagogické rozhľady. Na stránke https://mpc-edu.sk/casopis/pedagogicke-rozhlady/uvod nájdete prehľad doteraz vydaných čísel, ktoré prinášajú informácie týkajúce sa príkladov dobrej praxe a pedagogických skúseností Vašich kolegov vo forme odborných príspevkov a výňatkov z úspešne obhájených atestačných prác.

MPC je inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou a svojou činnosťou je otvorená všetkým pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení. Nepochybujeme, že každý z nás je osobnosť jedinečná vo svojej odbornosti a skúsenosti, preto kľúčovým slovom nášho budúceho spoločného úspechu je SPOLUPRÁCA.

Želáme Vám pohodu a pokoj pri práci, dostatok životnej istoty a silné vedomie vlastnej dôstojnosti a zmyslu života. Tešíme sa na spoluprácu na dobrých veciach v šk. roku 2018/2019.

 

 

                                                                                                                   __________________________
                                                                                                                            Mgr. Andrea Pálková
                                                                                                                             generálna riaditeľka

 

Prílohy: