Národný projekt na podporu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry úspešne pokračuje

                           

 

Realizácia národného projektu Metodicko-pedagogického centra Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským, zameraného na zefektívnenie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským (VJM), úspešne pokračuje.

Po ukončení prvej etapy, ktorej cieľom bolo zmapovať východiskový stav pilotných škôl a vybaviť ich didaktickými pomôckami, vstupuje projekt do ďalšej etapy svojej realizácie. O jej zámeroch rokovali dňa 8. 4. 2017 v Rožňave zástupcovia participujúci na projekte za účasti štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Petra Krajňáka a poslanca NR SR Pétera Vörösa. Obsahom pracovného rokovania bolo aj zhodnotenie zrealizovaných aktivít národného projektu a zároveň bol prezentovaný návrh koncepcie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM.

Súčasťou ďalších fáz projektu bude dopracovanie koncepcie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM, jej overenie v praxi a vypracovanie metodických listov pre žiakov 1. a 5. ročníka ZŠ a následne aj pre žiakov 2. a 6. ročníka ZŠ.

štvrtok, 20. apríl 2017 - 0:00