Návrh vzdelávacích podujatí zameraných na riešenie krízových situácií v školskom prostredí

Metodicko-pedagogické centrum vyjadruje ľútosť v súvislosti s tragickou udalosťou vo Vrútkach, ktorá otriasla Slovenskom.

 

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) do ponuky vzdelávania pravidelne zaraďuje problematiku, ktorá patrí do oblasti ľudských práv. V súčasnom období vytvorí s tímom expertov programy inovačného vzdelávania zamerané na problematiku ľudských práv, konkrétne na:

  • bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov v školskom prostredí,

  • prejavy násilia a šikanovania v školách a školských zariadeniach a prevenciu a riešenie šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach,

  • ochranu detí pred prejavmi akejkoľvek formy domáceho násilia, netolerancie, diskriminácie, extrémizmu a pod.

a zaradí ich do ponuky programov vzdelávania na nový školský rok 2020/2021.

 

MPC pri tvorbe programov vzdelávania bude úzko spolupracovať s VÚDPaP, lektormi programov vzdelávania budú renomovaní odborníci z praxe na uvedenú problematiku.

 

Do obsahu programov špecializačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, ktorí vykonávajú špecializované činnosti v školách a školských zariadeniach (napr. pre triednych učiteľov, výchovných poradcov, školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní, školských špecialistov vo výchove a vzdelávaní) zaradí aj riešenie uvedenej problematiky.

 

MPC bude zároveň poskytovať vzdelávacie podujatia (napr. odborné semináre, workshopy a iné formy vzdelávania), ktoré budú prierezovo riešiť uvedenú problematiku.

 

MPC vytvorí priestor na zdieľanie informácií z oblasti prevencie rizikového správania sa detí a žiakov a podpory ich zdravia s dôrazom na školské prostredie prostredníctvom:

  • portálu BEZPRE http://bezpre.mpc-edu.sk/ (bezpečnosť a prevencia v školách),

  • webovej stránky MPC v rámci učiteľských fór, konzultácií, webinárov a iným foriem komunikácie,

  • tvorby odborných a metodických materiálov s uvedenou problematikou.