Národný projekt TEACHERS prichádza s ponukou programov inovačného vzdelávania vytvorených Metodicko-pedagogických centrom

Jedným z prvých výstupov národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) je 7 programov inovačného vzdelávania s obsahovým zameraním:
-    Metódy a techniky personalizovaného vyučovania
-    Formatívne hodnotenie na podporu učenia sa žiakov
-    Kooperatívne techniky na podporu učenia sa žiakov
-    Podpora a rozvíjanie kreatívneho myslenia žiakov
-    Využitie portfólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca
-    Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov
– východiská tvorby inkluzívneho prostredia triedy a skupiny
-    Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov – aplikácia aktivít na rozvíjanie inkluzívnej kultúry

Programy inovačného vzdelávania sú zverejnené na webovej stránke Metodicko-pedagogického centra, link: https://archiv.mpc-edu.sk/vzdelavanie/programy. Programy vzdelávania boli tvorené internými zamestnancami, ale aj odborníkmi z externého prostredia, ktorí sa uvedenej problematike dlhodobo venujú. Zároveň každý program inovačného vzdelávania bol posudzovaný dvoma hodnotiteľmi.

Za úspešné absolvovanie programov inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. získa pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec príplatok za profesijný rozvoj.   

Záujemcovia z radov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa na uvedené programy vzdelávania budú môcť prihlásiť už v novembri 2020.

Národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) realizuje Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom.

Spracovala: Mgr. Danica Hullová, projektová manažérka NP TEACHERS
Kontaktovať e-mailom
t. č.: +421 918 364 665