Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II Správa o počte prihlásených škôl a o počte požadovaných pracovných miest po ukončení prihlasovania

Metodicko-pedagogické centrum, ako prijímateľ projektu, zverejnilo na svojom webovom sídle Výzvu na zapojenie sa do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. Elektronické prihlasovanie škôl sa konalo v období od 05. 06. 2020 do 15. 07. 2020. Proces prihlasovania sa škôl do národného projektu bol dňa 15. 07. 2020 ukončený.

Do národného projektu sa prihlásilo spolu 1 287 škôl (353 materských, 856 základných a 78 stredných škôl), čo je o 40 % škôl viac ako plánovaný počet škôl deklarovaný v národnom projekte (900 škôl). Školy sa uchádzajú o tieto pracovné pozície:

  • pedagogický asistent,
  • asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
  • inkluzívny tím (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg).

Školy požadujú 3 720 pracovných miest (2 137 pedagogických asistentov, 480 asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a 1 103 členov inkluzívneho tímu), čo predstavuje cca 40 % nárast nad plánované možnosti projektu (plánovaný počet pracovných miest je 2 548).

V týchto dňoch končí hodnotenie a výber škôl, ktoré budú zaradené do národného projektu. Vybraným školám, v priebehu mesiaca august, bude zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Obdobie realizácie projektu pre vybrané školy je plánované od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2022

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ podporuje inkluzívne vzdelávanie s cieľom zabezpečiť rovnaký prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšeniu výsledkov a kompetencií detí a žiakov. Projekt nadväzuje na dopytovo orientované projekty V ZŠ úspešnejší a V ZŠ úspešnejší II. Z dôvodu zabezpečenia kontinuity nový národný projekt podporí aj asistentov a členov inkluzívnych tímov v školách, ktoré boli zapojené do uvedených projektov.

 

Bratislava 30. 07. 2020

Spracoval: RNDr. Peter Dolihal, projektový manažér