Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ PoP II

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie plánuje vyhlásiť vyzvanie pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu.

Spolu do 900 materských, základných a stredných škôl budú môcť nastúpiť pedagogickí asistenti, školskí špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia a sociálni pedagógovia (2 500 pedagogických a odborných zamestnancov) už od začiatku nového školského roka.

 

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR, link:

https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-vyhlasi-vyzvanie-pre-narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-ii/

Metodicko-pedagogické centrum zverejní výzvu na zapojenie sa škôl do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ aj s informáciou na prihlasovanie dňa  5. júna 2020 na svojej stránke https://mpc-edu.sk/..

Prílohy: