MPC pripraví vzdelávanie aj pre slovenských učiteľov vyučujúcich v zahraničí

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR organizovala počas letných mesiacov dve pracovné stretnutia pre učiteľov pôsobiacich v systéme európskych škôl a učiteľov pôsobiacich v školách s vyučovaním slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí.

Na obidvoch stretnutiach zástupcovia Metodicko-pedagogického centra (MPC) informovali o činnosti MPC a o kontinuálnom vzdelávaní v akreditovaných vzdelávacích programoch pre pedagogických zamestnancov aj o príprave vzdelávacích podujatí pre slovenských učiteľov pôsobiacich v zahraničí.

Z diskusie vyplynulo, že MPC zorganizuje v auguste 2019 dve dvojdňové vzdelávania pre učiteľov zamerané na:

  • kooperatívne vyučovanie, projektové vyučovanie, kritériá hodnotenia otvorených úloh, učenie sa žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
  • výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, súčasnú slovenskú literatúru a učenie sa žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zároveň sme sa s účastníkmi stretnutí dohodli aj na ďalšej spolupráci a ocenili sme ich záujem participovať na tvorbe odborno-metodických materiálov.

MPC sa teší na budúcu spoluprácu.

Prílohy: