MPC a ŠPÚ rokovali o spolupráci na pilotnom overovaní upravených rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

Dňa 10.9.2020 sa na  pracovisku MPC v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov ŠPÚ so zástupcami MPC. ŠPÚ pod vedením riaditeľky Miroslavy Hapalovej prezentoval informácie o pilotnom overovaní upravených rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov. Konkrétne zámery  overovania predstavili prof. Branislav Pupala a p. Petra Fridrichová. Na stretnutí bol prítomný aj p. Stanislav Lukáč.

Obidve strany sa dohodli na spolupráci formou konzultačnej, resp. poradenskej a lektorskej činnosti, ktoré sa budú realizovať priamo v školách zapojených v projekte. 

Bližšie informácie o pilotnom overovaní upravených rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov sú dostupné na adrese:

https://www.statpedu.sk/sk/svp/pilotne-overovanie/