Metodicko-pedagogické centrum ukončilo jesenné obdobie konania atestácií

Proces konania atestácií sa v Metodicko-pedagogickom centre (MPC) realizoval v dňoch 12. – 23. 11. 2018. Z 1 138 žiadostí o vykonanie atestácie podaných k 30. 6. 2018 bolo na základe výsledkov recenzného konania pozvaných 940 pedagogických a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl a školských zariadení na vykonanie atestácie. Proces atestácií, ktorý pozostáva z obhajoby atestačnej práce a atestačnej skúšky, zabezpečovali tri regionálne a šesť detašovaných pracovísk MPC. V 84 atestačných komisiách vykonalo atestáciu 872 PZ a OZ, čo predstavuje 93 % úspešnosť z celkového počtu pozvaných PZ a OZ.

Termín na podávanie nových žiadostí o atestáciu je do 31. 12. 2018.

pondelok, 17. december 2018 - 0:00