Metodicko-pedagogické centrum pozve 32 žiadateľov na vykonanie atestácie

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) sa potvrdením o oprávnení organizovať atestácie, ktoré mu vydalo MŠVVaŠ SR dňa 21. 11. 2019, stalo atestačnou organizáciu a začalo s realizáciou atestačného procesu podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. MPC organizuje atestácie pre všetky kategórie pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ), ktoré môžu podľa uvedeného zákona atestáciu konať.

Atestácia sa skladá z prípravy na atestačnú skúšku, ktorou je posúdenie atestačného portfólia a doplnenie atestačného portfólia, z obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky.

Na obhajobu atestačného portfólia a atestačnú skúšku sú žiadatelia pozvaní na základe výsledku posudku atestačného portfólia alebo výsledku posudku doplnenia atestačného portfólia. Obhajoba atestačného portfólia a atestačná skúška sa vykonáva v jeden deň pred   3-člennou atestačnou komisiou. Predsedu atestačnej komisie vymenováva MŠVVaŠ SR a členov atestačnej komisie vymenováva generálny riaditeľ MPC.

Prvé žiadosti o vykonanie atestácie prijalo MPC v decembri 2019, k 6. 11. 2020 eviduje spolu 80 žiadostí. Z nich

  • 17 žiadostí bolo zamietnutých pre nesplnenie legislatívnych požiadaviek;
  • 10 žiadatelia boli pozvaní na obhajobu atestačného portfólia a atestačnú skúšku v termínoch 8. 7. 2020, 10. 7. 2020 a 15. 7. 2020; všetci 10 atestanti vykonali atestáciu (obhájili atestačné portfólio a úspešne vykonali atestačnú skúšku);
  • v súčasnosti je v atestačnom procese spolu 53 žiadostí.

MPC plánuje realizovať atestácie v termínoch 24. 11., 25. 11., 27. 11., 30. 11., 2. 12. 4. 12, 10. 12 a 15. 12. 2020. Na základe výsledku posudku atestačného portfólia alebo výsledku posudku doplnenia atestačného portfólia bude na vykonanie atestácie (obhajobu atestačného portfólia a atestačnú skúšku) pozvaných 32 žiadateľov.

O vykonanie atestácie prejavujú väčší záujem pedagogickí zamestnanci, najmä učitelia a vychovávatelia, menší záujem je zo strany odborných zamestnancov. Novú formu konania atestácií hodnotíme pozitívne z pohľadu možnosti jej vykonania najskôr po piatich rokoch od zaradenia PZ a OZ do požadovaného kariérového stupňa, počas ktorých PZ a OZ získavajú potrebné profesijné kompetencie. Z pohľadu samotného procesu je táto forma konania atestácií časovo náročná a celý proces sa realizuje kontinuálne bez stanovenia konkrétnych termínov na podávanie žiadostí a jednotlivé fázy atestačného procesu sa prelínajú. Problematickým sa javí aj zostavovanie atestačného portfólia PZ a OZ vo väzbe na profesijné štandardy.