Metodicko-pedagogické centrum otvára funkčné vzdelávanie

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) je podľa § 47 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) poskytovateľom funkčného vzdelávania, ktorého cieľom je získanie kompetencií na výkon funkcie riaditeľa a na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca (VPZ) a vedúceho odborného zamestnanca (VOZ).

 

Po schválení základného modulu funkčného vzdelávania (FVZM) ministerstvom školstva a po organizačnej príprave vzdelávania MPC zverejnilo na svojej webovej stránke schválený FVZM s možnosťou prihlasovania sa VPZ, VOZ aj PZ a OZ s prvou atestáciou.

 

V 3. štvrťroku 2020 MPC otvorí 12 vzdelávacích skupín FVZM (z toho jednu vzdelávaciu skupinu v maďarskom jazyku). Do vzdelávacích skupín budú v tomto období zaradení VPZ a VOZ, ktorí sa prihlásili na funkčné vzdelávanie, resp. začali funkčné vzdelávanie do 31. 8. 2020 podľa zákona č. 317/2009 Z. z., ale prejavili záujem o preradenie do FVZM podľa zákona č. 138/2019 Z. z. Rovnako budú do FVZM zaradení záujemcovia na základe prihlášky v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z.

 

Vzdelávanie v FVZM a následne aj v rozširujúcich moduloch po ich schválení ministerstvom školstva bude MPC ponúkať podľa prejaveného záujmu a personálnych možností v štvrťročných intervaloch.

Prihlasovanie na vzdelávanie v FVZM je dostupné na: https://mpc-edu.sk/vzdelavanie/funkcne.

V prípade, že je kapacita otvorených vzdelávacích skupín FVZM naplnená, Váš záujem označte zakliknutím „Mám záujem“.