Medzinárodná spolupráca a aktivity v národnom projekte Teachers

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) je prijímateľom národných projektov, ktoré sú financované z európskeho štrukturálneho a investičného fondu, a partnerom v medzinárodných projektoch v rámci programu Erasmus+.
MPC v súčasnosti participuje na dvoch medzinárodných projektoch EuLe (Európske cesty vzdelávania) a HerZu (Pôvod má budúcnosť) a zároveň realizuje tri národné projekty, z ktorých dva sa venujú aktívnej podpore inkluzívneho vzdelávania v školách a tretí národný projekt je venovaný profesijnému rozvoju pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Podrobnejšie informácie o medzinárodnej spolupráci prezentuje Mgr. Dana Cintulová, riaditeľka odboru ľudských zdrojov a podporných činností, a o treťom národnom projekte Profesijný rozvoj učiteľov (Teachers) informuje jeho projektová manažérka Mgr. Danica Hullová.