Mária Rázusová-Martáková: Biela zima

Mária Rázusová-Martáková: Biela zima

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

Názov: Mária Rázusová-Martáková: Biela zima

Cieľová skupina: žiaci 5.ročníka ZŠ s VJM

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia, podoblasť Literárna komunikácia, slovenský jazyk a  slovenská literatúra

Kľúčové kompetencie:

Komunikačná:

strategická kompetencia –

  • schopnosť prekonať ťažkosti pri pochopení a vyjadrovaní
  • schopnosť pochopiť základnú myšlienku

jazyková kompetencia

  • ovládanie náležitej slovnej zásoby a gramatických štruktúr s dôrazom na syntaktické štruktúry a tvorbu správnych viet

Kognitívna kompetencia:

  • schopnosť samostatne získavať poznatky a informácie, orientovať sa v nich, používať slovníky, pracovať s faktami, pojmami a s ich vzťahmi; schopnosť získavať vedomosti a využívať ich v praxi

Sociálna kompetencia:

  • pevná vôľa, vytrvalosť, schopnosť prežívania

 

Predmetová kompetencia: čítanie:

  • schopnosť v náležitom tempe a so správnou výslovnosťou, intonáciou a prízvukom čítať texty
  • schopnosť čítať s porozumením: rozumieť čítanému textu, vzťahom a súvislostiam v nich

Hlavný cieľ:

  • porozumieť básnickému textu, pracovať s informáciami samostatne

 

Špecifické ciele:

Afektívne:

  • vnímať svoje emócie    

Sociálne: 

  • výchova k environmentálnemu cíteniu

 

 

 

Prostredie: Trieda školy, pobyt doma

Forma a počty: Individuálna činnosť

Trvanie: 20 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Aktivita je určená piatakom, vychádza z textu Márie Rázusovej-Martákovej  v učebnici Slovenská literatúra pre 5.roč. s VJM  od Márie Alabánovej. Je navrhnutá tak, aby žiaci pracovali doma a samostatne. K jej vypracovaniu nie je potrebný počítač, ani internet. Potrebný je priložený pracovný list, ktorý dostanú od učiteľa. Spätnú väzbu dostanú od učiteľa po odoslaní úlohy, príp. ak majú vytvorenú skupinu (spoločne s vyučujúcim) na Facebooku, v Messengeri, môžu si úlohy zverejniť a porovnávať, vzájomne dopĺňať ( sociálny kontakt je v tomto prípade taktiež dôležitý ).  Aktivita zodpovedá požiadavkám ŠVP.

Potrebný materiál: učebnica, zošit, pero, slovník

Opis postupu realizácie:

Žiak si nahlas prečíta báseň v učebnici, za textom sú vysvetlené neznáme slová. Ak nerozumie iným slovám, pomáha si slovníkom. Po porozumení textu sa snaží vypracovať obdržaný pracovný list. Prvá úloha je koncipovaná čitateľskou stratégiou SQ3R, jednotlivé kroky sú dostatočne vysvetlené v samotnom pracovnom liste. V druhej úlohe je potrebné  vytvoriť  päťveršie (metóda Cinquian). Tvorí sa tak, že 1. verš tvorí jednoslovné pomenovanie témy – podstatné meno, 2. verš tvorí dvojslovný opis témy – dve prídavné mená, 3. verš tvorí trojslovné vyjadrenie činnosti – tri slovesá, 4.verš – štvorslovné vyjadrenie pocitu, emocionálneho vzťahu k téme a 5. verš je opäť jednoslovné pomenovanie (synonymum) témy.

 

Poznámky pre učiteľa:

1. Čitateľská stratégia SQ3R sa javí pre piatakov ako náročná, pri danom texte je však veľmi vhodná.

2. Metóda Cinquain podporuje kreativitu a zároveň overuje slovnú zásobu žiaka.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity: Téma sa dá využiť v rámci environmentálnej výchovy – ako prežívajú vtáky zimu. Taktiež sa dá spojiť s komunikačnou témou  Zima, v učebnici Slovenský jazyk pre 5.ročník sú to témy Počasie v zime a Staráme sa o zvieratá.

 

Vyhodnotenie aktivity:

Žiaci sa prostredníctvom  tejto aktivity učia samostatne porozumieť textu, triediť informácie, prítomný je i environmentálny aspekt.

Autor/Zdroj: PaedDr. Zuzana Farkašová, učiteľ profesijného rozvoja, DP MPC Komárno

Prílohy na stiahnutie: Pracovný list  k textu M. R. Martákovej Biela zima