Letná ponuka vzdelávacích podujatí 2020

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) pripravilo aj na obdobie letných mesiacov júl a august 2020 ponuku vzdelávacích podujatí pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Z ich podnetov, požiadaviek a prejaveného záujmu v rámci osobných stretnutí, konzultácií a diskusií na učiteľských fórach sme vychádzali pri zostavení letnej ponuky vzdelávacích podujatí.

 

V letnej ponuke reagujeme aj na aktuálne rezonujúce témy osobnostného rozvoja, prevencie negatívnych prejavov správania a riešenia výchovných problémov v školách a školských zariadeniach.

 

Uplynulé mesiace výrazne ovplyvnili aj spôsob realizácie vzdelávania a poskytovania odborno-metodickej pomoci. MPC presunulo všetky aktivity do on-line priestoru. V rámci letnej ponuky budeme pokračovať v realizácii webinárov, aj vzhľadom na pozitívnu spätnú väzbu od účastníkov už zrealizovaných podujatí. Zároveň ponúkame, adekvátne možnostiam, aj prezenčné stretnutia a vzdelávanie školských kolektívov priamo v školách a školských zariadeniach.

 

Obsahovo je ponuka vzdelávacích podujatí členená na sedem okruhov. Niektoré podujatia ponúkame vo viacnásobnom opakovaní v súvislosti s už prejaveným záujmom a požiadavkami pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Anotácia k podujatiu obsahuje vždy aj informáciu o výsledkoch a výstupoch z podujatia, ako aj o očakávanej miere zapojenia sa účastníkov.

Podľa záujmu a kapacitných možností bude MPC aj v priebehu mesiacov júl a august ponuku podujatí aktualizovať a dopĺňať.

 

Prihlasovanie na podujatia je možné prostredníctvom CIS MPC: https://mpc-edu.sk/verejne-podujatia.