Kvetinový valčík

Kvetinový valčík

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

Názov: Kvetinový valčík

Cieľová skupina: 5 – 6-ročné deti

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra – časť hudobná výchova

Podoblasť: Vokálne činnosti, Inštrumentálne činnosti     

Kľúčové kompetencie:

  • kompetencie k učeniu
  • kompetencie komunikatívne
  • kompetencie sociálne a personálne

 

 

Výkonový standard:

  • spieva piesne a riekanky
  • zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam a riekankám

Ciele činnosti:

  • spievať už osvojené jednoduché detské piesne
  • vokálne rytmizovať citoslovcia,  slová v 2/4 takte
  • napodobňovať zvuky hmyzu hlasom a výberom vhodných hudobných nástrojov
  • znázorniť improvizovaným pohybom a dramatizáciou hmyz a kvety

Prostredie: trieda materskej školy

Forma a počty: frontálna, skupinová, individuálna

Trvanie: 25 – 30 minút

  •  

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Krátka metodická  inšpirácia opisuje vzdelávaciu aktivitu z oblasti Umenie a kultúra – časť hudobná výchova. Prostredníctvom rytmizácie,  piesne, hudobnej dramatizácie sme sa zamerali na rozvoj detskej fantázie, emocionálneho cítenia a upevnenia priateľstiev v kolektíve. Vychádzali sme z vývinových špecifík a hudobných predispozícií detí predškolského veku. Stanovené ciele sú spracované v súlade so Štátnym vzdeávacím programom  pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Potrebný materiál: obrázok smutného slimáka, inštrumentálne skladby Kvetinový valčík, Zázračný orchester (flauta), Let čmeliaka, nástroje Orffovho inštrumentára, CD s piesňami  Tulipán, Smutný slimák

Opis postupu realizácie: 

 

Motivácia: Učiteľka pustí potichu inštr. hudbu od J. Letňana Zázračná muzika – flauta, aby navodila atmosféru zobúdzajúcej sa rannej lúky.

Hlavná časť: Rozpráva: Slniečko skoro ráno začalo krásne svietiť na kvety, ktoré cinkaním zobudil kvietok Zvonček. Včielky aj čmeliaky začali poletovať z kvetu na kvet, mravce pochodovaním z mraveniska tiež odišli, aby si spravili na lúke svoju každodennú prácu.  Zrazu sa ozval čudný zvuk. Všetci sa na chvíľu zastavili a počúvali. Skúsme aj my na chvíľu ostať úplne ticho a počúvať, aký zvuk začujeme. Zavrime si očká a počúvajme (deti so zavretými očami počúvajú a identifikujú, aké rôzne zvuky počujú. Učiteľka napodobní smutné vzdychanie a tichý plač). Deti počuli ste? Akoby tu na našej lúke bol niekto veľmi smutný a asi aj plače. Kto by to tak mohol byť? (učiteľka im ukáže obrázok smutného slimáka). Deti kto je na obrázku? Býva tiež na lúke? Je veselý a teší sa na lúčky bál? Je smutný? A prečo je podľa vás smutný? Chcete to vedieť? Počúvajte pesničku, možno sa dozvieme prečo je smutný Učiteľka z CD pustí deťom pesničku „Smutný slimák“ od B. Félixa. (príloha č. 1)

Prečo je podľa vás slimák  smutný? Ako by sme mu mohli pomôcť? Ako pomáhame niekomu, kto je smutný a plače? Čo robíte, keď ste smutní a je vám do plaču?  Sme radi, keď nám nejaký kamarát pomôže k tomu, aby sme boli opäť veselí? Predstavte si, že aj slimákovi niekto poradil a pomohol k tomu, aby bol veselý. Počúvajte druhú časť piesne (učiteľka pustí z CD druhú slohu piesne). Kto slimákovi pomohol? Prečo si stonožka myslela, že slimák sa má tešiť? Koľko nôh má stonožka? Čo myslíte, má to stonožka ťažké, aby sa všetky jej nôžky pohybovali rovnako? Skúsime takú stonožku napodobniť? (deti sa môžu postaviť do radu po jednom za sebou, chytia kamaráta pred sebou za ramená a chvíľu sa pohybujú všetci naraz ako stonožka).

Deti  teraz sa vrátime  na našu lúku, aby sme pokračovali v rozprávke. Usaďte sa a počúvajte, čo sa na lúke dialo ďalej.

Všetci obyvatelia lúky,  všetky kvety sa chystali na  dlho očakávaný bál. Cez deň sa snažili, aby mali prácu čo najrýchlejšie hotovú a mohli sa začať chystať na bál. Kvietky si celý deň sušili svoje farebné  sukničky z lupeňov na slniečku, včielky usilovne vyrábali medík, mravce rýchlo vyupratovali celú lúku, stonožka si vyleštila všetky topánky na tanec, svrček si naladil husle, aby nehral falošne, motýliky nacvičovali celý deň tanečné kroky a dokonca aj slimák si konečne vybral svoju slávnostnú ponožku na bál. Prišiel podvečer a konečne sa všetci zišli, aby si na bále zatancovali.

Teraz  sa  premeníme na jarné kvety, ktoré si prišli zatancovať na bál. Aké kvety by sme mohli byť? V ktorej pesničke sa spieva  o  tulipáne a púpavách? Zaspievajme si. Deti spolu s učiteľkou spievajú pieseň, ktorú už poznajú „Ja som vám, veľký pán“. (príloha č. 2)

Inštrumentálne cvičenie: učiteľka rozdelí deti na 4 skupiny. V každej skupine dostane jedno najšikovnejšie dieťa do ruky hudobný nástroj z Orffovho inštrumentára. 1.skupina – triangel (kvietok zvonček), 2.skupina – bubienky (mravce), 3.skupina – drievka (stonožky), 4.skupina – rumba gule (včielky). Na začiatok ukáže učiteľka každej skupine, aký rytmus bude hrať. Najprv budú skupiny hrať každá zvlášť,  na koniec budú hrať všetci spolu, každá skupina hrá svoj rytmus. (príloha č. 3)

Záver: Učiteľka pustí inštrumentálnu hudbu „Kvetinový valčík“ od Čajkovského a deti improvizovane spolu s učiteľkou tancujú na hudbu.  https://www.youtube.com/watch?v=QxHkLdQy5f0  (bál lúčnych kvetov a hmyzu)

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Počúvanie hudby, reálnych  zvukov vtákov a hmyzu

Tvorivá dramatika na tému: vietor na lúke, ako sa kvet  kamaráti s včielkou; nezbedná dažďová kvapka

Tanec dažďových kvapiek; tanec lúčnych kvetov

Hry s vodou, zapúšťanie farieb do vlhkého podkladu

Kvety – maľovanie, vytrhávanie lupienkov z farebného papiera, nalepovanie

Vtláčať semienka, fazuľky, do plasteliny – obrázok

Hra s bublifukom a farebným tušom – rozkvitnutá lúka

Poznámky pre učiteľa: Vzdelávacia aktivita sa môže realizovať ako samostatná činnosť, alebo môže byť súčasťou tematického hudobného dopoludnia v materskej škole

Autor:  PhDr. Renáta Varhoľaková, učiteľ profesijného rozvoja, detašované pracovisko MPC Košice

Autor/Zdroj: Mgr. Anna Vaňová, Materská škola Raslavice; Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania, časť hudobná výchova

Ďalšie zdroje: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, 2016.

[online].[cit. 2016-08-06]Bratislava: ŠPÚ.

Dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program/svp-pre-materske-skoly

Prílohy:

Príloha č. 1: Pieseň Smutný slimák

Príloha č. 2: Pieseň Jarné kvety

Príloha č. 3: Rytmizovanie pomocou detských hudobných nástrojov