Konferencia Rady Európy: „Demokratická kultúra - od slov k činom.“

Konferencia Rady Európy: „Demokratická kultúra - od slov k činom.“

 

PaedDr. Darina Výbohová, PhD., riaditeľka sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja MPC je nominovaná MŠVVaŠ SR do siete poradcov pre vzdelávaciu politiku Rady Európy (EPAN) ako odborník pre oblasť metód a stratégií výučby. V dňoch 23. - 24. apríla 2018 sa členovia  siete poradcov  stretli  na konferencii  „Demokratická kultúra - od slov k činom", ktorá sa konala v Kodani v rámci dánskeho predsedníctva Rady Európy.

 

Cieľom  konferencie bola prezentácia a diskusia k výstupom projektu Rady Európy: kompetencie pre demokratickú kultúru – www.Coe.int/competences. Rada Európy v projekte vytvárala referenčný rámec schopností     pre demokratickú kultúru, ktorý sa má prispôsobiť na používanie v základných a stredných školách a v inštitúciách vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy v celej Európe, ako aj v národných učebných osnovách a učebných programoch. Prezentovaná publikácia s názvom Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru sa skladá z troch častí: 1. Kontext, koncept a model, 2. Deskriptory a 3. Sprievodca implementácie.

 

Podstatnú časť programu konferencie tvorili pracovné stretnutia skupín poradcov pre oblasť kurikula (za SK nominovaný p. Hajduk), pre edukačný proces (za SK nominovaná p. Výbohová) a pre hodnotenie (za SK nominovaná p. Kánovská) s cieľom prispieť k účinným reformám v 50 krajinách, ktoré sú stranami Európskeho kultúrneho dohovoru, pokiaľ ide o vzdelávanie v oblasti demokracie a ľudských práv v súlade s cieľmi Charty o vzdelávaní pre demokratické občianstvo a vzdelávanie v oblasti ľudských práv, najmä podporovaním integrácie referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru. V rámci jednotlivých pracovných skupín účastníci prezentovali postupy, skúsenosti a príklady k predmetnej problematike z vlastného školského prostredia. Následne boli rozdiskutované otázky možností a možných prekážok implementácie prezentovaného kompetenčného modelu v školách a školských zariadeniach a dohodnuté ďalšie aktivity a úlohy členov poradnej siete.

 

Podkladom pre ďalšie pracovné stretnutie budú výstupy dotazníkového zisťovania z krajín členov siete EPAN a ukážky overených pedagogických postupov a modelov z budovania demokratickej kultúry školy a spôsobilostí učiteľov a žiakov.

 

Pre účastníkov bol inšpiratívny dánsky model vzdelávania budúcich učiteľov v oblasti občianskych kompetencií a profesijných kompetencií v rámci ich prípravy na rozvoj zručností žiakov potrebných na efektívne zapojenie do demokratickej kultúry, a návšteva AFUK – Academy of untamed creativity. Večerná návšteva školy bola spojená s kultúrnym programom a slávnostnou večerou, ktoré pripravili študenti školy. Riaditeľka školy  predstavila účastníkom históriu a pedagogický koncept školy zameraný na potreby cieľovej skupiny žiakov školy z problematických pomerov, s poruchami učenia sa resp. správania. Dôraz je na demokratických princípoch s posilňovaním zodpovednosti a s využitím autentického učenia sa, ktorého príkladom bola aj príprava a realizácia slávnostného večera pre účastníkov konferencie.

 

Kontakt pre médiá – Metodicko-pedagogické centrum

JUDr. Dana Mahútová, mobil +421 905 683 008, e-mail: dana.mahutova@mpc-edu.sk

streda, 25. apríl 2018 - 0:00