Európsky učiteľ 21. storočia v Bratislave

Európsky učiteľ 21. storočia

       

Metodicko-pedagogické centrum si Vás dovoľuje pozvať
na medzinárodnú konferenciu

 

Európsky učiteľ 21. storočia

 

2. – 4. júla 2019

v hoteli NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, Bratislava

 

 

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) organizuje medzinárodnú konferenciu s názvom Európsky učiteľ 21. storočia v dňoch 2. – 4. júla 2019 v Bratislave.

 

Cieľom medzinárodnej konferencie je prezentovať inovácie v edukačnom procese a možnosti uplatnenia najlepších zahraničných skúseností v podmienkach slovenských škôl v oblastiach:

  • Používanie technológií a sociálnych médií v triede
  • Dôležitosť spätnej väzby v pedagogickej praxi
  • Vplyv hodnotenia na podporu zručností pre 21. storočie
  • Vytvorenie kultúry profesionálnej spolupráce a vzájomného učenia sa medzi učiteľmi
  • Rozvíjanie zručností žiakov pre 21. storočie – učíme pre zajtrajšok

 

Na konferencii vystúpia zahraniční delegáti a v rámci workshopov budú so slovenskými učiteľmi hľadať možnosti uplatnenia zahraničných inovácií v podmienkach slovenských škôl.

Prihlásiť sa môžete na: https://mpc-edu.sk/eform/submit/konferencia_europsky_ucitel_21st

Účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku.

 

Medzinárodná konferencia Európsky učiteľ 21. storočia v Bratislave

Vďaka spolupráci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - OECD, organizácii Teach for All a Metodicko - pedagogického centra sa dnes zišlo vyše 300 učiteľov z celého Slovenska a  s obrovským záujmom a entuziazmom zahájili prvý deň trojdňovej konferencie venovanej inovácii učiteľských metód, postupov výučby, vzájomnej kooperácii a profesionálnemu rozvoju.

Slávnostné otvorenie medzinárodnej konferencie Európsky učiteľ 21. storočia uviedla generálna riaditeľka Metodicko - pedagogického centra Mgr. Andrea Pálková a slávnostný príhovor mala ministerka školstva JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

Je to po tretí krát, čo OECD organizuje konferenciu takýchto rozmerov venovanú učiteľom, a zároveň po prvý krát na Slovensku.

Spomedzi zahraničných rečníkov OECD sme dnes privítali Andreasa Schleichera - riaditeľa odboru pre vzdelávanie a osobitného poradcu generálneho tajomníka pre vzdelávaciu politiku OECD s jeho prednáškou, ktorá voviedla účastníkov konferencie do tém, s ktorými sa budú spoločne zaoberať a aktívne participovať na spoločných skupinových aktivitách.

Zaznamenali sme veľa pozitívnych ohlasov, učitelia sa zapájali do diskusného fóra, témy vnímali ako prierezové, inovatívne a uviedli, že aktuálne rezonujú s ich každodennou prácou.

Tešíme sa opäť na zajtra. Konferencia potrvá do štvrtka 4. júla 2019.

  

 

 

Tretí deň medzinárodnej konferencie Európsky učiteľ 21. storočia

Tretí deň konferencie otvorila so svojou prednáškou Dr. Kristen Weatherby – výskumná pracovníčka pre oblasti vzdelávacích technológií a medzinárodnej vzdelávacej politiky pre učiteľov. Zavŕšila tak trojicu mimoriadne pútavých vystúpení hlavných rečníkov, o čom svedčí i veľký záujem učiteľov o sprístupnenie ich prezentácií.

Nasledoval posledný blok odborných vstupov, v ktorých sa učitelia venovali jednotlivým témam formou panelových diskusií a  workshopov. Panovala všeobecne pozitívna a priateľská atmosféra. Učitelia ukázali svojou aktívnou účasťou, že vítajú odborné podujatie tohto formátu a napriek mnohým aktivitám, ktoré sprevádzajú koniec školského roka,  pracovali so záujmom a entuziazmom po celé tri dni. Počas prestávok určených na krátke osvieženie pri šálke kávy či drobnom občerstvení, nás sami spontánne oslovovali, aby nám vyjadrili spokojnosť s priebehom konferencie, výberom tém a vnímali svoju účasť ako jedinečnú možnosť obohatiť a rozšíriť si svoje obzory o nové inovatívne postupy, ktoré majú záujem implementovať do svojej praxe.

Za Metodicko-pedagogické centrum ako organizátora medzinárodnej konferencie vystúpila Mgr. Andrea Pálková – generálna riaditeľka MPC. Poďakovala MŠVVŠ za ponúknutú príležitosť usporiadať podujatie a všetkým, ktorí prispeli svojim dielom k úspešnej realizácii tohto ambiciózneho projektu. Riaditeľka sekcie profesijného rozvoja MPC PaedDr. Darina Výbohová, PhD. zhrnula závery, ktoré vyplynuli zo vzájomnej spolupráce vyše tristo slovenských učiteľov pod vedením odborníkov z organizácií OECD a Teach for All a poukázala na oblasti, v ktorých vidí prínos pre naše slovenské prostredie.

Za OECD krátko vystúpil p. Henry Pearson, aby poďakoval zahraničným rečníkom a zástupcom organizácie Teach for All, ktorí odovzdaním svojich skúseností a expertízou pridali na hodnote podujatia a v neposlednom rade i Metodicko-pedagogickému centru za excelentnú spoluprácu počas koordinácie projektu.

Záverečný slávnostný príhovor patril hlavnej hostiteľke medzinárodnej konferencie Európsky učiteľ 21. storočia -  ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martine Lubyovej, PhD.