Komunikačno-asertívne minimum v riadiacej práci

Riadiaci pedagogickí zamestnanci zastávajú zodpovednú funkciu v riadení škôl a školských zariadení, ktorá vyžaduje uplatňovanie špecifických kompetencií, zabezpečujúcich plynulý chod a organizáciu riadenej inštitúcie. Medzi kľúčové kompetencie riadiaceho pedagogického zamestnanca patrí efektívna komunikácia, uplatnenie jej zásad, využívanie prvkov asertívnej komunikácie a predchádzanie konfliktom.

Z realizovaných webinárov vzišla zo strany riadiacich PZ potreba absolvovať kurzy, workshopy, resp. výcviky zamerané práve na komunikačné zručnosti v riadiacej práci, ktorú RP MPC Prešov pretavilo do ponuky v podobe realizovaného workshopu pod názvom Komunikačno-asertívne minimum v riadiacej práci pod garanciou Mgr. Teťany Ustohalovej, učiteľky profesijného rozvoja. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 18. – 19. 8. 2020. Podujatia sa zúčastnilo 11 riadiacich pedagogických zamestnancov.

Cieľom realizovaného dvojdňového workshopu bolo získať základné informácie o verbálnej a neverbálnej komunikácii a o zásadách efektívnej komunikácie v riadiacej práci, ale nadobudnúť aj minimálne zručnosti v uplatňovaní prvkov asertívnej komunikácie s cieľom vyhnúť sa konfliktným situáciám pri dosahovaní želaných cieľov. Lektorkami boli Mgr. Teťana Ustohalová a PhDr. Jarmila Verbovská.

Účastníci sa zhodne vyjadrili, že podobné podujatia, zamerané na zdokonaľovanie komunikačných zručností riadiaceho pedagogického zamestnanca by mali byť prirodzenou súčasťou ich odbornej prípravy na riadiacu prácu, ale aj súčasťou ponuky ďalšieho ich vzdelávania.

Workshop prebiehal v súlade s ponúknutým a schváleným programom za aktívnej účasti zúčastnených riadiacich PZ, ktorí si počas dvoch dní vyskúšali viaceré modelové situácie v oblasti komunikácie. Účastníkom bol poskytnutý pomerne bohatý repertoár pracovných listov a učebných textov, s ktorými môžu na sebe pracovať a skúšať postupne uplatňovať prvky asertívneho správania v riadiacej praxi. Ich aktivita sa prejavoval predovšetkým formou diskusie na preberané témy, reflektovali vlastné skúsenosti z komunikácie a jej bariér, ktoré každodenne zažívajú. Zúčastnení sa vyjadrili, že keďže je téma rozsiahla, privítali by viac podobných podujatí, aby si mali možnosť rozširovať svoje komunikačné kompetencie.

Vyjadrenie účastníkov:

Z evalvačných lístkov vyberáme (gramaticky a štylisticky mierne upravené): „Cítila som sa super. Ak bude viac vzdelávaní takého charakteru, zúčastním sa“; „... veľa som sa toho dozvedela“; Úžasné lektorky, perfektný prístup viac praktických workshopov“; „... bol to užitočne strávený čas“; „... Obsah a forma na vynikajúcej úrovni“; „Úžasný, podnetný workshop, super atmosféra, podnetné aktivity; „Workshop viedli dve kvalitne pripravené lektorky. Klíma bola výborná. Dozvedela som sa veľa nových informácií, cítila som sa veľmi komfortne“; „...praktické, zaujímavé, veľa som sa naučila, využiteľné v praxi....“ chvíle strávené tu na MPC sú pre mňa vždy veľmi obohacujúce...“

 

V Prešove 27. 8. 2020

Spracovala: Mgr. Teťana Ustohalová, RP MPC Prešov