Komentované portfólio učiteľa základnej umeleckej školy

Legislatívne zmeny s platnosťou od 1. septembra 2008 menia postavenie a upravujú výchovu a vzdelávanie v základných umeleckých školách (ďalej ZUŠ). Nové postavenie základných umeleckých škôl a stupne umeleckého vzdelávania upravuje v tomto období Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväzujúca Vyhláška č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole (1) ktorá vymedzuje a dopĺňa spresnenie vo všetkých oblastiach fungovania základných umeleckých škôl. V rámci Štátneho vzdelávacieho programu (2) je ZUŠ charakterizovaná ako škola so špecifickými vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi. Obsahom a organizáciou umeleckého vzdelávania základná umelecká škola spĺňa atribúty školy s významným kultúrno-výchovným poslaním. Poskytuje vzdelávanie v hudobnom, tanečnom, literárnodramatickom, výtvarnom odbore a odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Autori: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1462-7
Rok vydania: 
2021
Rozsah: 
46s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: