Inšpirácie vo zdelávacej oblasti jazyk a komunikácia pre učiteľov materských škȏl

Metodicko-pedagogické centrum regionálne pracovisko Prešov v rámci ponuky letných vzdelávacích podujatí zorganizovalo v dňoch 25. – 26. augusta 2020 pre učiteľov materských škôl odborný seminár prostredníctvom lektorky PaedDr. Jany Paleschovej. Cieľom seminára bolo rozšíriť a aktualizovať poznatky v oblasti predprimárneho jazykového vzdelávania detí a rozvíjať tým profesijné kompetencie učiteľa materskej školy v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zážitkovým učením sa účastníci odborného seminára oboznámili s pojmami ako je napríklad funkčná gramotnosť, komunikačná kompetencia či komunikačná zručnosť. Počas dvoch dní si mohli účastníci aktualizovať metodické postupy a možnosti práce vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, s ohľadom na špecifické ciele predprimárneho jazykového vzdelávania.

Súčasťou vzdelávania bola aj prezentácia rôznych hier a praktických činností, ktoré môžu využiť učitelia na vzdelávacích aktivitách v MŠ.

S priebehom odborného seminára boli účastníci spokojní, o čom svedčila ich spätná väzba v podobe verbálneho vyjadrenia.