INSERT ako aktívna činnosť žiaka

INSERT ako aktívna činnosť žiaka

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

Názov: INSERT ako aktívna činnosť žiaka

Cieľová skupina: 2.stupeň základnej školy, stredná škola

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda, Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia,

Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb, Človek a svet práce

Kľúčové kompetencie:

 • komunikačné schopnosti, ústne a písomné spôsobilosti
 • komunikácia v štátnom jazyku
 • využívanie informačno-komunikačných technológií
 • kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií
 • kompetencie k celoživotnému učeniu
 • sociálne a občianske kompetencie
 • kultúrne kompetencie

Hlavný cieľ:

 • prezentovať vlastný spôsob spracovania informácií z  textu na základe čítania s porozumením

Špecifický cieľ:

 • vysvetliť svoj výber a zatriedenie informácií.
 • navrhnúť ich využitie v rámci tematiky predmetu

 

Prostredie: online

Forma a počty: individuálna, párová, skupinová, hromadná

Trvanie: 25-60 minút podľa rozsahu a náročnosti textu

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Aktivita je zameraná na to, aby žiak objavil a poznal možnosti práce s informáciami, ktorých využitie nemusí byť len úzko účelové, ale je možné aj ich variabilné využitie v ďalších tematických celkoch.

Zvolený text sa pre žiaka stáva objektom skúmania, sledovania jeho znakov, pracovným materiálom získavania, triedenia informácií, na základe čoho žiak tvorivo premýšľa aj  iným zmysluplným využitím informácií. Edukačná činnosť je prioritne zacielená  na podporu rozvoja čítania s porozumení, na podporu rozvíjania myslenia a tvorivosti žiakov.

 

Použitím metódy INSERT naučíme žiakov:

 • triediť informácie,
 • rozhodovať sa, ktoré informácie sú pre nich dôležité a ktoré nie,
 • priraďovať staré informácie k novým,
 • robiť nielen analýzu nových poznatkov, ale aj ich syntézu s nadobudnutými vedomosťami, integrovať ich,
 • získavať skúsenosti, ako pristupovať k informáciám, spracovávať ich, a zároveň si z nich privlastniť tie myšlienky, ktoré budú považovať za potrebné,
 • čítať text s porozumením,
 • vyberať a pamätať si podstatné pojmy a kľúčové slová.

Potrebný materiál: text, vopred pripravený formát tabuľky na zápis informácií

Opis postupu realizácie:

 • Precízne žiakom vysvetlíme popis postupu realizácie aktivity.
 • Žiaci čítajú samostatne, potichu a pomaly text.
 • Do textu k jednotlivým myšlienkam dohodnuté značky.
 • Po prečítaní a označovaní textu žiaci napíšu zoznam informácií podľa jednotlivých značiek  do tabuľky (učiteľ môže tabuľku pripraviť vopred a poslať ju žiakom, po jej vyplnení si ju vytlačia a nalepia do zošitov).
 • Značky do tabuľky:

+  to som vedel/-a,

-  to som nevedel/-a,

? tomuto som nerozumel/-a, na to sa chcem opýtať,

!  toto je dôležité

 

Realizácia aktivity:

Do každého stĺpca žiaci podľa značiek napíšu hlavné myšlienky označené v texte (stručne a heslovite), ale aj svoje myšlienky, čo si myslia o tom, čo sa dozvedeli, prípadne môžu nakresliť aj obrázky.

Po ukončení samostatnej práce diskutujeme so žiakmi o tom, čo napísali.

Pýtame sa, čo nové sa dozvedeli, čomu nerozumeli. Nezrozumiteľný obsah môžu najprv vysvetliť žiaci, ktorí textu porozumeli, a až potom zhrnie základné pojmy učiteľ. Prípadne môžu žiaci pracovať s inými informačnými zdrojmi na doplnenie informácií do tabuľky, alebo na zistenie toho, čo nevedeli, či sa chceli opýtať.

 

Poznámky pre učiteľa:

 • INSERT  je akronym tvorený z iniciál anglického označenia - Interaktive Notating System for Effective Reading and Thinking, t.j. Interaktívny záznamový systém pre efektívne čítanie a myslenie.
 • Na využitie tejto vyučovacej metódy je možné vytvoriť si vlastné texty, s ktorými budú žiaci pracovať, ale rovnako dobre sa dajú na prácu využívať aj klasické učebnice.
 • Učiteľ môže tabuľku pripraviť vopred a rozposlať ju žiakom, po jej vyplnení si ju vytlačia a nalepia do zošitov ako podobu poznámok z učiva.
 • Žiaci zvyčajne pracujú individuálne a  následne hromadne pri diskusii, no je možné čítanie a spracovávanie textu žiakom zadať v prvej etape práce s textom ako párovú, či skupinovú činnosť a až následne pri diskusii ako hromadnú činnosť.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Informácie zapísané v tabuľke sa môžu stať základnými poznámkami z daného učiva. Je s nimi možné pracovať i naďalej v nasledujúcich činnostiach na vyučovacej hodine, či v následných témach vyučovacieho predmetu.

Autor/Zdroj: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA., učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

Ďalšie zdroje:

Podpora a rozvíjanie kreatívneho myslenia žiakov. Dostupné na: https://moodle.mpc-edu.sk/pluginfile.php/110564/mod_resource/content/1/SUZ_PpU_Podpora%20a%20rozv%C3%ADjanie%20kreat%C3%ADvneho%20myslenia%20%C5%BEiakov.pdf   (15.1.2021)

DŽAČOVSKÁ, S.: Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole. https://mpc-edu.sk/sites/default/files/ucebne_zdroje/PaedDr.%20Sl%C3%A1vka%20D%C5%BEa%C4%8Dovsk%C3%A1/Dzacovska_kreativita_korektura%20u%C4%8Debny%20zdroj.pdf   (18.1.2021)

 

Prílohy na stiahnutie: PRACOVNÝ LIST - Tabuľka INSERT