Inkluzívne vzdelávanie: Príležitosť pre každého aj v bežnej škole

Bežné školy s inkluzívnou orientáciou sú najefektívnejším prostriedkom na elimináciu diskriminujúcich postojov vyplývajúcich z fyzického, sociálneho či jazykového znevýhodnenia detí a žiakov. Poukazuje na to národný projekt Škola otvorená všetkým, ktorý sa usiluje o presadzovanie inkluzívneho modelu vzdelávania v 130 základných školách a 50 materských školách v rámci celého Slovenska okrem Bratislavského kraja.

„Inkluzívny model vzdelávania, ktorý projekt implementuje, môže využiť akákoľvek škola, nakoľko model svojimi učebnými osnovami a pedagogickými metódami umožňuje každému žiakovi byť plnohodnotnou súčasťou školy, bez ohľadu na sociálny či etnický pôvod alebo zdravotné postihnutie,“ hovorí garant v prostredí základných škôl - Pavol Kočiš. Príkladom je celodenný výchovný systém (CVS) aplikovateľný v akýchkoľvek podmienkach. Zahŕňa intenzívnu výchovnú prácu so žiakom aj po vyučovaní prostredníctvom popoludňajších voľnočasových aktivít. Súčasťou popoludňajších činností je tiež príprava na vyučovanie. Tá je dôležitá predovšetkým u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. marginalizovaných rómskych komunít, ktoré na ňu v domácom prostredí často nemajú vytvorené vhodné podmienky. Do celodenného výchovného systému sa v minulom školskom roku prostredníctvom 2149 záujmových útvarov zapojilo 26 186 žiakov.

Veľkou výhodou projektu je personálna pomoc v podobe pedagogických asistentov a odborných zamestnancov. Tí sú jednak zainteresovaní do celodenného výchovného systému a v prípade potreby uskutočňujú odborné intervencie priamo v rodinách žiakov. Vďaka projektu pôsobilo v minulom školskom roku na školách celkovo 529 pedagogických asistentov a odborných zamestnancov. Odborné diskusie poukazujú na fakt, že predchádzať školskej neúspešnosti je potrebné už u detí v predškolskom veku. Z toho dôvodu sa pôsobenie pedagogických asistentov a odborných zamestnancov neobmedzuje iba na základné školy. Súčasťou inkluzívneho modelu v prostredí materských škôl sú preto aj depistáže a rôzne stimulačné programy, ktoré pomáhajú deťom pripraviť sa na vstup do základnej školy. „Stále je však veľký počet detí, ktoré z rôznych dôvodov materskú školu navštevovať nemôžu,“ hovorí Alena Vrábľová, garantka v prostredí materských škôl, „práve týmto deťom je čiastočnou pomocou realizácia neformálneho vzdelávania.“ Súčasťou neformálneho vzdelávania bola v mesiacoch júl a august tzv. letná škola. 56 predškolákov sa tak mohlo oboznámiť s prostredím svojej budúcej základnej školy v predstihu a to hravou formou prostredníctvom zaujímavých aktivít, ktoré pre ne pripravili pedagógovia, asistenti a odborní zamestnanci.     

Projekt potrvá ešte do konca novembra 2019 a je realizovaný v rámci Operačného programu ľudské zdroje. Z Európskeho sociálneho fondu naň bolo vyčlenených takmer 30 miliónov eur.

 

Kontakty pre médiá:

Komunikačný odbor MŠVVaŠ SR:  e-mail: tlacove@minedu.sk  

Metodicko-pedagogické centrum: Dana Mahútová, mobil: 0905 683 008, e-mail: dana.mahutova@mpc-edu.sk

 

Metodicko-pedagogické centrum je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov prostredníctvom ôsmich regionálnych a jedného detašovaného pracoviska. Metodicko-pedagogické centrum pripravuje a implementuje národné projekty v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1 Vzdelávanie, realizuje ďalšie projekty v oblasti kontinuálneho vzdelávania. www.mpc-edu.sk

 

  

streda, 22. august 2018 - 22:00