Inkluzívna edukácia v materskej škole

Dňa 20. 8. 2020 zorganizovalo DP MPC v Žiline v rámci letných aktivít odborný seminár pre učiteľský kolektív Materskej školy, A. Kmeťa 15 v Žiline v jej priestoroch. Odborný seminár bol so zameraný na implementáciu inkluzívnej edukácie do procesov materskej školy.

V prvej časti odborného seminára lektorka Mgr. Emília Petrovská oboznámila účastníčky s významom inkluzívnej edukácie v podmienkach materskej školy a s jej implementáciou do edukačného procesu v súlade so ŠVP a ŠkVP. Následne mali účastníčky možnosť pracovať s konkrétnymi príkladmi diagnostických otázok v rôznych oblastiach, konkrétne v lexikálno-sémantickej rovine u 5- až 6-ročných detí a s nástrojmi na posudzovanie miery pro-inkluzívnej školy. Celkový priebeh odborného seminára hodnotili účastníčky pozitívne, najmä možnosť využitia získaných poznatkov na uplatňovanie zásad a podporných systémov pro-inkluzívnych opatrení v edukácii materskej školy.