IDP – Interaktívne domy poznania

Edukačné audiovizuálne diela spracované v digitálnej podobe

 

V období, keď flexibilne prispôsobujeme a meníme edukačné postupy v súvislosti s opatreniami proti pandémii, chceme dať opäť do pozornosti výstupy národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove (Kód ITMS: 26120130025), ktorý bol realizovaný Metodicko-pedagogickým centrom (MPC) v rámci operačného programu Vzdelávanie spolufinancovaného z prostriedkov EÚ v uplynulom programovom období.

 

 

 

 

Interaktívny dom poznania (ďalej IDP) je originálna, praktická, multifunkčná pomôcka na rozvíjanie funkčnej gramotnosti detí a žiakov v štyroch výchovných oblastiach: mediálnej, dopravnej, etickej a zdravotnej. V rámci NP AMV bolo vytvorených 7 IDP pre 7 typov vybratých škôl a školských zariadení:

 

 • školské kluby detí,

 • centrá voľného času pre mladší školský vek,

 • centrá voľného času (CVČ) pre starší školský vek,

 • školské internáty a špeciálne výchovné zariadenia,

 • špeciálne školy,

 • materské školy

 • základné umelecké školy a konzervatóriá a odborné školy umeleckého zamerania.

V každom IDP sú zahrnuté všetky štyri oblasti.

Vytvorené audiovizuálne obsahy a interaktívne prvky sú využiteľné v ktorejkoľvek oblasti ŠVP podľa vybraného základného učiva a edukačných cieľov. IDP sú unikátne nosiče, na ktorých je umiestnených celkom 132 edukačných videoprogramov, 13 softvérových riešení interaktívnych prvkov a 264 predvolených, odborne garantovaných náplní, ktoré sú dostupné na: https://viki.iedu.sk/resources/browser/amv-m-n-0011.

 

Každé IDP obsahuje interaktívne prvky (nástroje na pridávanie vlastného obsahu, fotografií a videí na vytvorenie, alebo dotvorenie obsahu interaktívneho prvku; tzv. kľúčovanie, vytváranie vrstiev v rámci videa; tvorba puzzle s voľbou rôznych stupňov obťažnosti; tvorba koláží – živočíchy, rastliny, autá, ideály krásy; dopravný koberec – cesty, značky, dopravné prostriedky; vyfarbovanie; tvorba plagátov; interaktívna mapa Slovenska a sveta s možnosťou dopĺňania prvkov, laterna magika, situačné videá, interaktívne ľudské telo a štatistika), s ktorými môže učiteľ, respektíve dieťa/žiak pracovať podľa video tutoriálu (návod na ovládanie a modifikovanie edukačného obsahu).

 

S účasťou každého IDP je aj brožúra (spolu 7), ktorá nemá charakter komplexnej metodickej príručky, ale svojím obsahom dopĺňa IDP. Obsah je štruktúrovaný do štyroch častí:

 

 • mediálna gramotnosť,

 • mediálna výchova,

 • aktivizujúce metódy vo výchove,

 • manuál k interaktívnym prvkom.

Brožúrky k IDP sú prístupné na webovej stránke MPC v časti Materiály na stiahnutie: https://mpc-edu.sk/zdroje-materialy-na-stiahnutie a Inšpirácie https://mpc-edu.sk/inspiracie.

Výstupy z NP AMV sú voľne dostupné pre všetkých pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a využiteľné v podmienkach vyučovania v školskom prostredí v čase mimoriadnej situácie, ako aj v rámci online vyučovania.

 

Na spustenie IDP budete potrebovať operačný systém Microsoft Windows. Najskôr sa vám IDP stiahne do vášho počítača vo forme ZIP archívu. ZIP súbor je potrebné rozbaliť a následne IDP spustiť pomocou súboru IDP.exe.

 

Ide o súbory značnej veľkosti a ich sťahovanie vám môže trvať dlhšie. V prípade problémov so sťahovaním alebo spustením IDP postupujte podľa Sprievodcu inštraláciou a funkcionalitami IDP zverejneného na: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/sprievodca_instalaciou_a_funkcionalitami_idp.pdf.