Európske cesty vzdelávania a života

Primárne karty

                                                                           

 

Názov projektu:

Europäische Lern- und Lebenswege / Európske cesty vzdelávania a života

Akronym projektu:  EuLe

Číslo zmluvy o grante  No. 2019-1-DE02-KA204-006067

                               

Program: Erasmus+
Kľúčová akcia: KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
Typ akcie:  KA204 – strategické partnerstvo vo vzdelávaní dospelých
Začiatok projektu:           01/10/2019
Ukončenie projektu:        30/09/2021

Trvanie projektu v mesiacoch: 24

Termín odovzdania záverečnej správy:  29/11/2021

Hlavný cieľ projektu:  Výmena osvedčených postupov

Koordinujúca inštitúcia projektu:
D         WESTFALISCHES FORUM FUR KULTUR UND BILDUNG e.V.   

Partneri projektu:
BE      MIDDELBARE R. STEINERSCHOOL VLAANDEREN V.Z.W.
LV      LIEPAJAS UNIVERSITATE
LT      VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS
SK      METODICKO – PEDAGOGICKÉ CENTRUM

 

Anotácia k projektu:
Tento projekt spája partnerov z rôznych vzdelávacích inštitúcií pre dospelých, ktorí chcú, aj na základe poznania „bariér,  frustrácii „v súvislosti s učením sa,  vylepšiť nástroje na účelnú podporu a motiváciu ľudí v celoživotnom vzdelávaní. Základom by malo byť preskúmanie príkladov životných príbehov, resp. ciest vzdelávania a analýza podmienok, ktoré niektorým dospelým učiacim sa sťažujú alebo znemožňujú vzdelávanie. V kontexte cieľovej skupiny MPC, ako partnera projektu, sú to podmienky profesijného rastu a vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov zdokumentované v profesijnom  portfóliu.