Environmentálna výchova ako východisko rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov

Dňa 26. 8. 2020 sa v priestoroch RP MPC v Prešove uskutočnil odborný seminár tematicky zameraný na prezentáciu aktuálnych globálnych a lokálnych problémov životného prostredia a ukážok možnej implementácie prvkov environmentálnej výchovy do jednotlivých učebných predmetov v podobe rôznorodých environmentálnych aktivít v súlade s požiadavkami iŠVP.

Získané poznatky môžu byť východiskom pre koordinátorov environmentálnej výchovy na plánovanie školských environmentálnych aktivít, ako aj na kontrolu súladu ŠkVP s reálnou implementáciou prvkov environmentálnej výchovy v rámci edukačného procesu.

Celkový priebeh odborného seminára hodnotili účastníci pozitívne. Ocenili komplexne prezentovanú problematiku environmentálnej výchovy a realizované environmentálne aktivity, ktoré môžu aplikovať vo svojej pedagogickej praxi.

 

Spracovala: RNDr. Erika Fryková