Didaktická hra – Farebný hrad

Didaktická hra – Farebný hrad

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

Názov: Didaktická hra – Farebný hrad

Cieľová skupina: žiaci 2. ročníka základnej školy

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Kľúčové kompetencie:

 • sociálne komunikačné kompetencie
 • kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia
 • kompetencia učiť sa učiť sa
 • kompetencia riešiť problémy
 • osobné, sociálne a občianske kompetencie
 • kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

Hlavný cieľ:

 • sčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 100

Špecifické ciele:

Kognitívne:

 • sčítať prirodzené čísla spamäti
 • sčítať dvojciferné a jednociferné číslo s prechodom cez základ 10

Afektívne:

 • rešpektovať stanovené pravidlá

Psychomotorické:

 • vyfarbiť hracie pole podľa pokynov

Prostredie: trieda, interiér, mimoškolské (domáce)

Forma a počty: práca vo dvojiciach

Trvanie: 15 – 20 min.

 •  

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Didaktická hra je určená pre žiakov 2. ročníka základnej školy. Zámerom didaktickej hry je zábavnou formou precvičovať a upevňovať sčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 100. Súčasťou didaktickej hry je hrací plán, ktorý je uvedený v prílohe. Realizácia didaktickej hry je možná aj v domácom prostredí. Hrať môže rodič s dieťaťom.

Potrebný materiál: Pre dvojicu žiakov jeden hrací plán, jedna hracia kocka, farbičky (dvoch farieb).

Opis postupu realizácie:

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc. Každý z dvojice žiakov si zvolí farbičku inej farby.

 

Realizácia aktivity:

Prvý žiak hodí hracou kockou a vyfarbí si na hracom pláne pole s rovnakým počtom bodiek, ako je na hracej kocke. Potom hodí hracou kockou druhý žiak a pokračuje rovnakým spôsobom. Žiaci sa striedajú v hádzaní hracou kockou. Hra sa končí, ak sú vyfarbené všetky polia. Potom si každý žiak spočíta počet bodiek na všetkých svojich vyfarbených poliach. Výsledky sa porovnajú. Zvíťazí žiak s najvyšším súčtom.

 

Poznámky pre učiteľa:

Hra je založená na náhode. Túto hru môžu hrať aj nerovnocenní súperi. Slabší žiak má šancu na víťazstvo, navyše lepší žiak je zárukou kontroly správnosti súčtu bodiek na vyfarbených poliach. Slabší žiak si počet bodiek na všetkých svojich vyfarbených poliach môže zapísať číslami na papier a následne čísla spočítať.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Hru je vhodné zaradiť na úvod hodiny, ako matematickú rozcvičku alebo do záverečnej časti hodiny, ako utvrdzovanie učiva. Hrací plán k hre je možné zmeniť: napr. daný plán doplniť o ďalšie časti s bodkami.

Autor/Zdroj:

PaedDr. Iveta Labjaková, učiteľ profesijného rozvoja, RP MPC Bratislava

 

Ďalšie zdroje:

LABJAKOVÁ, Iveta, 2013. Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní [online]. [cit. 2021-01-14]. Bratislava: MPC. ISBN 978-80-8052-565-1. Dostupné z: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/i._labjakov__didaktick__hra_vo_vyu_ovan__matematiky_b_prim_rnom_vzdel_van_.pdf

LABJAKOVÁ, Iveta, 2013. Výber a tvorba matematických hier vzhľadom na jednotlivé učebné štýly žiaka. Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe [online]. [cit. 2021-01-14]. Bratislava: MPC. Dostupné z: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/6_ops_labjakova_iveta_-_vyber_a_tvorba_matematickych_hier_vzhladom_na_jednotlive_ucebne_styly_ziaka.pdf

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1 – Hrací plán