Čo si oblečieme

Čo si oblečieme

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

Názov: Čo si oblečieme

Cieľová skupina: žiaci 1. ročníka ZŠ s VJM

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia; podoblasť Počúvanie s porozumením, hovorenie, ústny prejav

Kľúčové kompetencie:

Komunikačné kompetencie:

 • žiak si rozvíja komunikačné schopnosti

Sociálne kompetencie:

 • komunikovať svoje názory a aktívne počúvať

Kompetencia:

 • k celoživotnému učeniu sa

 

Hlavný cieľ:

 • rozvíjanie komunikačných schopností žiaka v slovenskom jazyku

Špecifické ciele:

 • prehĺbenie a  aktivizácia vedomostí novej slovnej zásoby
 • s pomocou učiteľa dokáže používať vetné modely podľa vzoru
 • výtvarnou činnosťou preukázať porozumenie ústnej komunikácie

Prostredie:

 • domáce prostredie
 • škola, trieda
 • školský klub detí

Forma a počty:

 • vyučovacia hodina
 • voľnočasová aktivita

 

Metódy:

 • kladenie otázok
 • rozhovor
 • praktická činnosť
 • pozorovanie
 • aktivizujúce metódy (metódy na rozvíjanie kritického myslenia)
 • pochvala

Trvanie: cca 20 minút

 1. skupinová, individuálna, práca vo dvojici

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Edukačná aktivita sa zameriava na  komunikačnú tému Ľudské telo, starostlivosť o zdravie vo vzdelávacích oblastiach: Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra. Edukačná činnosť je určená žiakom 1. ročníka ZŠ s VJM a je zameraná na rozvíjanie kompetencií dieťaťa v primárnom vzdelávaní.

Potrebný materiál: farbičky, pastelky

Opis postupu realizácie:

1./ Motivačná časť: Výučbu začneme rozcvičkou, ktorú realizujeme  s  pomocou Videa: Hlava, ramená, kolená...

2./ Expozičná časť: Po rozcvičke žiakom ukážeme obrázkové kartičky. Pedagóg žiakov vyzve, aby pozorne prezreli obrázky a  presvedčili sa,  či na obrázkoch vidia iba zimné oblečenie. Vyberú tie, ktoré tam nepatria. Odpovedajú na otázky: Čo je to? (ten kabát, tá čiapka...) Akú farbu majú? (Aký je kabát? Aká je čiapka? Aké sú ponožky? Koľko ich vidíš? Vetné modely: Oblečiem si... Obujem si...

3./ Fixačná časť: Učiteľka navrhne, aby žiaci nakreslili svoje obľúbené zimné oblečenie. Každý pomenuje časti oblečenia, ako aj farbu. Môžu použiť pastelky, aj farebné ceruzky.

Poznámky pre učiteľa:
Je dôležité podporovať hovorovú aktivitu žiakov, pomáhať im vhodnými poznámkami a vhodnými otázkami tak, aby učiteľka podporovala záujem o vlastné rozprávanie žiakov. Jednotlivé otázky by mali postupne viesť aj k téme o dôležitosti správneho oblečenia sa v zimnom období. Pri práci s ilustráciami používame otázky: Čo je to? Kto je to? Čo robí? Čo hovorí? Aký, aká, aké? Koľko je to?

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Obrázky možno opakovane používať aj pri iných činnostiach. Aktivita má potenciál na prácu v domácom prostredí a umožňuje aj variácie rôznych edukačných aktivít.

Autor/Zdroj:

Mgr. Zsuzsanna Csintalan, učiteľ profesijného rozvoja, DP MPC Komárno

Ďalšie zdroje: https://www.youtube.com/watch?v=GN7EY_5FXvQ

Prílohy na stiahnutie:

 

Obrázkové kartičky