Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Súhlasíte s tvrdením: “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom”?
Realizovali ste zaujímavý, kreatívny a inšpiratívny projekt zameraný na ovládanie cudzích jazykov vrátane posunkového jazyka či Braillovho písma?
Chcete získať ocenenie Európska značka pre jazyky 2019?
Pochváľte sa svojou prácou a zapojte sa do 17. ročníka súťaže!

GENE – Global Education Nework Europe (Európska sieť pre globálne vzdelávanie)
vyhlasuje výzvu na získanie ceny Global Education Ideas Award na inovatívne nápady v rámci globálneho vzdelávania, ktoré môžu byť ocenené do výšky 10 000 EUR.

Globálne vzdelávanie napomáha k zmene postojov ľudí, otvára oči a myseľ ľudí voči lokálnej a globálnej realite okolo nás.

Realizuje Vaša škola aktivity globálneho vzdelávania?

Máte inovatívny nápad na aktivitu v rámci globálneho vzdelávania?

RP MPC Bratislava zrealizovalo zaujímavý worshop pre učiteľov výtvarných predmetov zameraný na využitie ľudových techník v edukačnom procese výtvarnej výchovy. Účastníčky workshopu mali možnosť prakticky sa zoznámiť s dvomi textilnými technikami:

- technikou tkaníc, ktorá sa v minulosti využívala na vytváranie drobných ozdobných predmetov alebo na výzdobu ľudového kroja,

- tkanie na kartóne. Výhodu tejto techniky je, že môžeme pri nej využiť nielen nové textilné materiály, ale aj rozličné odpadové kúsky z bavlnených, vlnených alebo syntetických nití.

Po úspešných aprílových odborných seminároch zameraných na využívanie IKT vo vyučovacom procese Detašované pracovisko MPC v Trnave dňa 2.5.2019 zorganizovalo ďalšie 2 podujatia. Jedno bolo určené pre učiteľov primárneho vzdelávania a druhé pre učiteľov predprimárneho vzdelávania.

Lektorkou seminára bola PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. ktorá stručne zhrnula prínosy a pravidlá využívania IKT vo výučbe. Ďalej predstavila prostredie Hot potatoes v piatich funkcionalitách, možnosti prípravy úloh pre žiakov a spôsob kombinovania jednotlivých funkcionalít pri zostavovaní didaktických úloh.