Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


V dňoch 15. a 16. novembra 2018 sa pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku25. výročia vzniku Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP)  konala odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom MATERSKÁ ŠKOLA JE PRE VŠETKY DETI .

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Juraja Drobu – župana Bratislavského samosprávneho kraja a Dušana Pekára – starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov.

Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov, Vás dňa 11.12.2018 pozýva na odborný seminár k problematike maturitnej skúšky z geografie.

Počas odborného seminára budú prezentované legislatívne zmeny týkajúce sa maturitnej skúšky z geografie od školského roku 2018/2019 v prepojení na aktuálne cieľové požiadavky na maturitnú skúšku. Tiež bude prezentovaný metodický postup tvorby  jednotlivých úloh v maturitných zadaniach i ukážky konkrétnych maturitných zadaní. V rámci vzdelávania bude priestor na samostatnú prácu učiteľov, ktorá sa bude týkať tvorby úloh maturitných zadaní.

MPC RP Prešov spolupracovalo s Academiou Istropolitanou Nova pri organizácii Prvej vedeckej čajovni v Prešovskom kraji, ktorá sa uskutočnila 14. 11. 2018 v priestoroch dvorany Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV v Prešove.

Sociologičky zo Sociologického ústavu SAV, PhDr. Zuzana Kusá, CSc. a PhDr. Alexandra Matejková prezentovali zistenia Výskumu európskych hodnôt (EVS), ktorý na Slovensku realizoval Sociologický ústav SAV v rámci  projektu Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe.

Regionálne pracovisko MPC v Bratislave v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) usporiadalo už druhý odborný seminár s názvom  Pokyny a kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky v priestoroch Metodicko-pedagogického centra, ktorý sa uskutočnil dňa 05.11.2018. Prítomných pedagógov a lektora Mgr. Branislava Hudcovského z NÚCEMu privítala učiteľka kontinuálneho vzdelávania PaedDr. Mária Onušková.