Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


RP MPC Bratislava v spolupráci s Kunsthalle/Bratislava usporiadalo workshop pre učiteľov výtvarných predmetov. Učitelia sa zoznámili s výstavou slovenskej umelkyne Zorky Lednárovej - Pespektíva, ktorá je inštalovaná v priestoroch Kunsthalle LAB. Výtvarný workshop bol zameraný na tému kartografie a mapovania v umení a na ich význam v každodennom živote. Učitelia sa zamerali na tvorbou svetových a domácich umelcov na ich uvažovanie o hraniciach, limitoch, ale aj o spôsoboch ich prekračovania, redefinovania či zaznamenávania.  

Lektorky workshopu Mgr. Daniela Čarná, PhD., a Mgr. art. Lucia Kotvanová prítomným učiteľom predstavili ...

Dňa 9. 5. 2019 detašované pracovisko MPC v Košiciach zorganizovalo odborný seminár na tému Dieťa v modernom svete, ktorý lektorovali PaedDr. Jana Svobodová a PhDr. Renáta Varhoľaková. Seminár bol určený pre učiteľov predprimárneho vzdelávania z Košického samosprávneho kraja.

Cieľom odborného seminára bolo poskytnúť účastníkom základné informácie o vývine dieťaťa v kontexte zmien súčasnej spoločnosti a priblížiť funkcie rodiny a školy pri napĺňaní základných potrieb dieťaťa.

Detašované pracovisko MPC v Žiline zorganizovalo dňa 26. apríla 2019 odborný seminár pre riaditeľov i učiteľov základných a stredných škôl v Žilinskom kraji pod názvom Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ. Seminár bol realizovaný v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky - Sekciou kontroly, Odborom centrálny kontaktný útvar pre OLAF a Odborom prevencie korupcie.

Program seminára bol koncipovaný za účelom rozvíjania profesijných kompetencií učiteľov v oblasti boja a prevencie proti podvodom a korupcii v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ.

Detašované pracovisko MPC v Nitre v úzkej spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža a Základnou umeleckou školou Jozefa Rosinského Vás srdečne pozýva na výstavu výtvarnej tvorby detí z materských škôl nitrianskeho kraja pri príležitosti 100. výročia založenia ČSČK. 

Výstava detských prác je prístupná v pracovných dňoch v priestoroch Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre v termíne 6. – 24. máj 2019.