Atestácie pedagogických a odborných zamestnancov sa konali online

Metodicko-pedagogické centrum (MPC), atestačná organizácia, realizovalo z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu atestácie pedagogických a odborných zamestnancov formou obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky prvýkrát v online priestore.

Obhajobe atestačného portfólia a atestačnej skúške predchádzalo posúdenie atestačných portfólií žiadateľov o vykonanie atestácie učiteľmi profesijného rozvoja MPC a odborníkmi z externého prostredia. Posudok atestačného portfólia sa vypracúva v súlade s profesijným štandardom príslušného kariérového stupňa v kategórii alebo v podkategórii a v stupni vzdelania, ktorých sa atestácia týka. Na základe výsledkov posudkov atestačných portfólií, prípadne aj výsledkov posudkov doplnenia atestačných portfólií bolo na obhajobu atestačného portfólia a atestačnú skúšku pozvaných 33 žiadateľov, z toho 29 pedagogických zamestnancov (PZ) a 4 odborní zamestnanci (OZ). O prvú atestáciu sa uchádzalo 19 PZ a 4 OZ, o druhú atestáciu požiadalo 10 PZ.

Obhajoba atestačného portfólia a atestačná skúška sa konali pred trojčlennou atestačnou komisiou v online prostredí MOODLE počas 8 dní v termínoch 24. 11., 25. 11., 27. 11., 30. 11., 2. 12., 4. 12., 10. 12. a 15. 12. 2020.

MPC vydalo v súlade s § 61 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov osvedčenia o vykonaní 1. atestácie 18 PZ a 4 OZ a osvedčenia o vykonaní 2. atestácie 10 PZ.

Dňa 30. 11. 2020 konalo opravnú atestačnú skúšku v súlade s prechodnými ustanoveniami § 90 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. 7 atestantov a všetci boli úspešní.

V procese posudzovania je 27 žiadostí o vykonanie atestácie. Podľa výsledkov posúdenia atestačných portfólií budeme organizovať atestácie formou obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky v marci 2021.