Ako vieme pomôcť školám v období september – december 2020?

V Metodicko-pedagogickom centre (MPC) sme na školský rok 2020/2021 pripravili pre jednotlivcov aj kolektívy pedagogických a odborných zamestnancov (PZ a OZ) ponuku vzdelávacích podujatí a odborno-metodickej pomoci, ktorú budeme flexibilne prispôsobovať a realizovať v závislosti od vývoja pandémie.

Všetky otvorené vzdelávacie skupiny v schválených programoch vzdelávania a naplánované vzdelávacie podujatia budeme v nepriaznivo sa vyvíjajúcej situácii realizovať aj v online režime s možnosťou rozdelenia účastníkov podľa kapacitných možností a rozdelenia denného rozsahu 6 hodín vzdelávania min. na dve 3-hodinové online stretnutia. Pracujeme aj na  príprave digitálnych učebných zdrojov a začatí vzdelávania formou e-learningu. Spôsob a miesto realizácie všetkých ponúkaných vzdelávacích podujatí bude určený podľa aktuálnych podmienok, záujmu a bydliska účastníkov.

Nástrojom operatívnej individuálnej podpory a pomoci pre PZ a OZ sú:

KONZULTÁCIE prostredníctvom konzultačných hodín, link: https://mpc-edu.sk/individualne-konzultacie. Zverejnené sú telefónne a emailové kontakty učiteľov profesijného rozvoja (UPR), ako aj aktívne linky do online konzultačných miestností. UPR sú v konkrétne vymedzených dňoch a hodinách k dispozícii na konzultácie o problémoch nielen podľa tematického zamerania, ale aj o problémoch súvisiacich s úvodným obdobím nového školského roku a s adaptáciou na nové podmienky vo vzdelávaní.

Zároveň ponúkame aj možnosť SKUPINOVÝCH KONZULTÁCIÍ a PORADENSTVA formou prezenčných stretnutí v školách a školských zariadeniach pre celé tímy PZ a OZ vo vybraných oblastiach podľa požiadaviek. Skupinové konzultácie sa realizujú na základe písomnej požiadavky (aj emailom) a dohody vedenia školy, školského zariadenia s vedením príslušného RP/DP MPC.

V rubrike KRÁTKE METODICKÉ INŠPIRÁCIE (KMI), link: https://mpc-edu.sk/kratke-metodicke-inspiracie, ponúkame inšpirácie na obohatenie a inovovanie vašich edukačných postupov a tvorivých činností s možnosťou ich adaptácie na podmienky konkrétnej školy a triedy. Obsahom aktuálne zverejnených 153 KMI sú v praxi overené postupy na učebné činnosti, didaktické hry a iné aktivity od učiteľov profesijného rozvoja, spolupracujúcich lektorov a účastníkov vzdelávania, doplnené o materiály vo forme pracovných listov, obrázkov, šablón, odkazov na ďalšie zdroje a pod. V rámci prípravy tejto rubriky ponúkame priestor aj vám na publikovanie tvorivej odbornej činnosti vo forme metodických námetov, ktoré môžu byť súčasťou vášho portfólia.

V rámci všetkých RP/DP MPC ponúkame takmer 300 VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ, link: https://mpc-edu.sk/vzdelavanie, (informačné semináre, odborné semináre, tvorivé dielne – workshopy a metodické dni) realizovaných prezenčne aj formou webinárov. Prezenčné stretnutia sa budú realizovať adekvátne podmienkam a pre účastníka je na zváženie aj geografická dostupnosť a s tým spojené cestovanie. Preto sa viac počíta s ich realizáciou v rámci regiónu. Online forma nie je obmedzená regionálnou príslušnosťou ku konkrétnemu RP/DP MPC. Tematické zameranie reflektuje vaše potreby a aktuálne priority:

  • Kooperácia vo výučbe (kooperácia učiteľov, kooperácia detí a žiakov v prípade prerušeného vyučovania v škole)
  • Metódy využiteľné v rámci výučby
  • Funkčné gramotnosti (tvorba úloh, kritériá na ich hodnotenie, reflexia)
  • Slovné hodnotenie
  • Formatívne hodnotenie (vrátane formatívneho hodnotenia v online prostredí)
  • Digitálna podpora výučby
  • Ako vzdelávať bez online pripojenia
  • Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
  • Ľudské práva
  • Podpora detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a detí a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

V novom školskom roku otvárame UČITEĽSKÉ FÓRA, ktoré umožnia spoluprácu a výmenu overených skúseností PZ a OZ podľa možností a aktuálnych okolností vo forme prezenčných alebo online stretnutí podľa zamerania riešenej témy alebo obsahu stretnutia. Integrálnou súčasťou je online platforma na asynchrónnu diskusiu, resp. zdieľanie skúseností, ktorá je vytvorená na webovej stránke MPC, link: https://mpc-edu.sk/ucitelske-fora.

Obsahovo budú učiteľské fóra zamerané na metodickú podporu školám a školským zariadeniam – aktualizácia a integrácia edukačných obsahov, zdieľanie metodických postupov, podpora tvorby výstupov vo forme najlepších odborných pedagogických skúseností (NOPS) a pod.

Podstatným znakom učiteľských fór oproti iným formám vzdelávacích podujatí v ponuke MPC je to, že obsah a priebeh stretnutí nie je určovaný konkrétnym programom vzdelávania ani lektorom, ale dynamicky sa tvorí podľa preferencií a potrieb členov učiteľského fóra, ktorí sú v ňom aktívne zapojení.

V rámcu učiteľského fóra sa plánujú 4 stretnutia v období jedného školského roka. Činnosť učiteľského fóra bude prepojená aj s digitálnou platformou na asynchrónnu diskusiu.

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE v zmysle § 47, ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe potvrdenia o schválení modulu programu vzdelávania, e. č. 1/2020 – FV, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR, od 15. septembra 2020 otvárame prihlasovanie na ZÁKLADNÝ MODUL programu funkčného vzdelávania. Na každom RP budú otvorené spolu 3 nové skupiny pre cca 90 účastníkov.

Od 15. septembra 2020 otvoríme na každom RP MPC prihlasovanie aj na ROZŠIRUJÚCE MODULY programu funkčného vzdelávania na základe potvrdení o ich schválení MŠVVaŠ SR, e. č:

                7/2020 – FV  Sebariadenie a manažérska etika
                9/2020 – FV  Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského
zariadenia pre absolventov funkčného vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
                10/2020 – FV  Projektový manažment
                11/2020 – FV  Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení pre absolventov
funkčného vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
V každom zo 4 rozširujúcich modulov bude na každom RP MPC vytvorená 1 vzdelávacia skupina, teda spolu 12 nových vzdelávacích skupín (po 4 skupiny RP BA/RP BB/RP PO) pre cca 360 účastníkov.

Od októbra 2020 pribudne do ponuky 7 programov INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA, spolu plánujeme otvoriť 21 vzdelávacích skupín pre cca 520 účastníkov. Programy inovačného vzdelávania budú zamerané na témy:

Pedagogická diagnostika žiaka
Metódy a techniky personalizovaného vyučovania
Formatívne hodnotenie a podpora učenia sa žiakov
Kooperatívne techniky na podporu učenia sa žiakov
Podpora a rozvíjanie kreativného myslenia žiakov
Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia
Využitie portfólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca

Miesto realizácie prezenčných stretnutí bude určené podľa záujmu a bydliska zaregistrovaných účastníkov. V prípade online formy vzdelávania bude doručený prístup každému účastníkovi na emailovú adresu, ktorú zadá pri registrácii, resp. prihlasovaní na vzdelávanie.

V prípade, že máte záujem o vzdelávania a nemôžete sa prihlásiť z dôvodu naplnenia ponuky, je na webovej stránke MPC pri prihlasovacom formulári možnosť – mám záujem. Priebežne monitorujeme záujem o jednotlivé podujatia, aby sme v prípade potreby a podľa možností otvorili ďalšie skupiny.

Priebežne predkladáme na MŠVVaŠ SR nové programy a podľa výsledkov schvaľovacieho procesu budeme na našej webovej stránke zverejňovať v časti AKTUALITY informácie o ponuke a možnostiach prihlasovania sa na ďalšie druhy vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

  

 

Prajeme úspešný školský rok 2020/2021.                                                                                                Kolektív MPC