Ako postupovať pri poskytovaní požadovanej miery pomoci – úloha školského špeciálneho pedagóga

Skupina pedagogických zamestnancov – školských špeciálnych pedagógov – je dlhodobo poddimenzovaná ponukou vzdelávacích podujatí, odborných seminárov a pod. Vzdelávacie inštitúcie sa zameriavajú v prevažnej miere na pedagogických zamestnancov v kategórii učiteľ, resp. vychovávateľ alebo pedagogický asistent. Odborní zamestnanci, medzi ktorých ešte prednedávnom patrili aj školskí špeciálni pedagógovia, si z rôznych dôvodov len veľmi ťažko hľadali možnosti na rozvoj svojich profesijných kompetencií v oblasti kontinuálneho vzdelávania. Zmena, ktorú priniesol zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa najviac dotýka práve školských špeciálnych pedagógov, ktorí boli preradení z kategórie odborného zamestnanca do kategórie pedagogického zamestnanca v súlade s § 21 uvedeného zákona, pričom sa podieľajú na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu. Je to však veľmi špecifická skupina pedagogických zamestnancov, ktorých pôsobenie na školách alebo školských zariadeniach nie je prioritne zamerané na vyučovací proces, ale na odbornú pomoc poskytovanú žiakom, ich rodičom, učiteľom, vychovávateľom, pedagogickým asistentom. Sú súčinní pri poskytovaní špeciálnopedagogickej podpory všetkým zainteresovaným stranám na prospech dieťaťa/žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných školách, úzko spolupracujú s odbornými zamestnancami CPPPaP a CŠPP, sociálnymi pracovníkmi a pod. 

MPC RP v Prešove preto reagovalo na zmenenú situáciu a ponúklo školským špeciálnym pedagógom dvojdňový workshop v dňoch 25. – 26. 08. 2020, ktorého cieľom bolo získať aktuálne informácie o zmenách v postavení školského špeciálneho pedagóga v procese výchovy a vzdelávania; nadobudnúť zručnosti prvého kontaktu s klientom, vedenia rozhovoru, plánovania vlastnej činnosti v súlade s požiadavkami školského vzdelávacieho programu v oblasti výchovy a vzdelávania, špeciálnopedagogickej intervencie, poradenskej práce a spolupráce s inými odborníkmi.

Workshop prebiehal v súlade s ponúknutým a schváleným programom pod garanciou Mgr. Teťany Ustohalovej, učiteľky profesijného rozvoja, za aktívnej účasti všetkých zúčastnených. Počas obidvoch dní sa rozprúdila veľmi živá, regulovaná diskusia o viacerých problémoch týkajúcich sa každodenného pracovného života školského špeciálneho pedagóga v škole alebo v školskom zariadení. Je zrejmé, že sa stretávajú s mnohými problémami týkajúcimi sa predovšetkým nepochopenia z rozsahu a špecifického zamerania činností, ktoré môže ŠŠP vykonávať, s nevyužitím ich potenciálu vedením škôl, samotnými pedagogickými zamestnancami. Veľmi častým problémom býva, že ŠŠP sa stáva akýmsi tvorcom IVVP a administrátorom žiakov so ŠVVP v škole bez možnosti tvorivo uplatňovať svoje profesijné kompetencie na prospech socializácie a napredovania uvedených žiakov. ŠP by mal byť prioritne ochrancom detí a žiakov so ŠVVP, poskytovať im špecifickú odbornú pomoc, realizovať reedukáciu, špeciálnopedagogické intervencie, byť akýmsi mediátorom medzi rodinou a školou na prospech každého dieťaťa.

Vyjadrenie účastníkov:

Účastníci sa zhodne vyjadrili, že workshop naplnil ich očakávania, že sú nesmierne radi, že sa prihlásili na uvedené podujatie. Obsah preberaných tém bol podľa ich slov inšpiratívny, pričom si medzi sebou mali možnosť vymeniť skúsenosti, prediskutovať možnosti riešení niektorých problematických situácií a pod. Zároveň vyjadrili veľkú potrebu sa pravidelne stretávať na podobných podujatiach formou klubu školských špeciálnych pedagógov, nakoľko cítili podporu a porozumenie zo strany lektorky, ale aj ostatných účastníkov. Vyjadrili požiadavku na odborné semináre alebo workshopy zamerané na komunikáciu s klientom, na výmenu skúseností z dobrej praxe, na tvorivé dielne zamerané na prípravu a vytváranie cenovo dostupných kompenzačných pomôcok, na skupinovú prácu so žiackym kolektívom pri potrebe riešiť negatívne postoje spolužiakov k dieťaťu so ŠVVP a pod. Okrem toho očakávajú od MPC ponuku inovačných a špecializačných vzdelávacích programov, ktoré by im umožnili nielen profesijný rozvoj, ale aj postup v kariérovom raste. Za podstatné považujú aj urýchlené vytvorenie a schválenie absentujúcich profesijných štandardov pre školských špeciálnych pedagógov.

 

V  Prešove,  27. 08. 2020

Spracovala: Mgr. Teťana Ustohalová, RP MPC Prešov