Akčný výskum ako nástroj autoevalvácie školy

Učebný zdroj Akčný výskum ako nástroj autoevalvácie školy spracovaný k akreditovanému vzdelávaciemu programu Rozvoj kompetencií vedúceho pedagogického zamestnanca v oblasti riadenia zmeny školy prostredníctvom akčného výskumu je určený vedúcim  pedagogickým zamestnancom (VPZ), ktorí na základe výsledkov SWOT analýzy hľadajú riešenia na riadenie zmien vybranej oblasti procesu výchovy a vzdelávania. Cieľom učebného zdroja je načrtnúť väzbu medzi autoevalváciou školy a akčným výskumom, charakterizovať akčný výskum z hľadiska metodológie výskumu a na konkrétnej ukážke uplatniť 8-krokový model akčného výskumu
v riadiacej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca. Študijný materiál tvoria tri kapitoly, ktoré obsahovo korešpondujú s dištančnými výstupmi akreditovaného funkčného aktualizačného vzdelávacieho programu. V prvej kapitole sa venujeme problematike autoevalvácie školy. V druhej kapitole opisujeme problematiku akčného skúmania procesov na úrovni školy a triedy vo väzbe na proces autoevalvácie a tretia kapitola obsahuje ukážku uplatnenia akčného výskumu na úrovni školy na preukázanie zmien v edukačnom procese (zmien práce učiteľa).
Vedúci pedagogický zamestnanec bude prostredníctvom akčného výskumu uskutočňovať reflektovanú inováciu svojej riadiacej činnosti. Po absolvovaní vzdelávacieho programu bude vedieť:
-- monitorovať a analyzovať súčasný stav práce učiteľa,
-- realizovať akčný výskum na úrovni školy,
-- navrhovať ďalšie riešenia na riadenie zmeny po uplatnení akčného výskumu
a tak cyklicky skvalitňovať procesy na úrovni školy.

Autori: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1427-6
Rok vydania: 
2017
Rozsah: 
28s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
PaedDr. Mária Šnídlová
PaedDr. Ján Furman
Kód projektu: 
Verejná publikácia: