Aj školské kolektívy sa vzdelávali vo finančnej gramotnosti

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove v rámci letných vzdelávacích podujatí vyšlo v ústrety aj školským kolektívom a v dňoch 26. – 28. augusta 2020 realizovalo vzdelávacie podujatia s názvom Finančná gramotnosť, implementácia NŠFG do edukačného procesu na dvoch stredných odborných školách, konkrétne na Strednej odbornej škole v Bardejove a Strednej odbornej škole v Lipanoch. Lektorkou bola Ing. Mária Hitríková.

Na vzdelávacích podujatiach si učitelia rozvíjali profesijné kompetencie v oblasti finančnej výchovy zameranej na efektívne riadenie osobných financií, rozširovali a prehlbovali si odborné vedomosti a schopnosti v oblasti implementácie požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Obsahom vzdelávania bola aplikácia jednotlivých tém NŠFG do učebných osnov rôznych predmetov na základe praktických ukážok rôznych aktivít využiteľných v edukačnom procese. Účastníci pracovali s vopred pripravenými prípadovými štúdiami, didaktickými hrami, problémovými úlohami aj so stolovou hrou. Boli oboznámení aj zo zoznamom učebných zdrojov obsahujúcich praktické príklady aj teoretické poznatky z uvedenej oblasti.

V závere prítomní vyjadrili spokojnosť s obsahom a organizáciou vzdelávacích podujatí a zhodnotili ich ako veľmi prínosné pre ich pedagogickú prax.

 

Spracovala: Ing. Mária Hitríková